Header Ads

Header ADS

จัดเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง“โรงเรียนขนาดเล็ก…..โจทย์ใหญ่ ที่ท้าทายการศึกษาไทย”

จัดเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง“โรงเรียนขนาดเล็ก.....โจทย์ใหญ่ ที่ท้าทายการศึกษาไทย”

จัดเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง“โรงเรียนขนาดเล็ก.....โจทย์ใหญ่ ที่ท้าทายการศึกษาไทย”


จัดเสวนาเชิงวิชาการ
          สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ "พัฒนศึกษาวิพากษ์" ครั้งที่ 2 เรื่อง "โรงเรียนขนาดเล็ก.....โจทย์ใหญ่ ที่ท้าทายการศึกษาไทย" โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและนักวิชาการอิสระ ,ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ อาจารย์นิรุตติ์ หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวาย) จังหวัดนครนายก โดยมี จีรายุ ขอเชิญกลาง เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และ รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดการเสวนา ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทาง OR Code หรือ โทร.086-6374420 คุณอติญา

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.