หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน เชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน เชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมสวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา "ระบบบริหารจัดการทุน" มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ
          ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พร้อมด้วย ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง "การบูรณาการระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม" โดยความร่วมมือกับหน่วยงานให้ทุน (Funding Agency) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการ วช. น.ส.กุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการ สวก. น.ส.อุทุมพร มยาเศรษฐ หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สวรส. ร่วมเป็นพยาน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
          โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานให้ทุน การพัฒนาและใช้ฐานข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการผลักดันให้เกิดการเข้าถึงและมีการใช้ฐานข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งอ้างอิงเดียวกัน การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้จาการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวมของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad