GIZ-บีบราวน์พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

GIZ-บีบราวน์พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช


องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยร่วมกับชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย (Infusion Nurse Network of Thailand) และบริษัทบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม "การพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดด้วยความปลอดภัย" ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 21-22 ตุลาคม 2562
          กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อการอบรม "การพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดด้วยความปลอดภัย" เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และได้มาตรฐานตามหลักสากล เพื่อความปลอดภัยของคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย
          การอบรมมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพทางการแพทย์ด้านการจัดการและการใช้เข็มให้สารละลายทางหลอดเลือดดำที่ถูกต้องและปลอดภัย
          นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการอบรมในช่วงภาคบ่าย เพื่อฝึกปฎิบัติจริงในเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือด 4 ฐาน ได้แก่ ฐาน 1 การแทงและการยึดตรึงตำแหน่งที่แทงเข็มหลอดเลือดดำส่วนปลาย ฐาน 2 การดูแลและยึดตรึงสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางและการทำความสะอาดบริเวณข้อต่อของอุปกรณ์ให้สารน้ำ ฐาน 3 การแทงเข็มคาหลอดเลือดดำส่วนปลาย และฐาน 4 การล้างสายและการหล่อสายสวนหลอดเลือดดำส่วนปลาย เพื่อป้องกันการอุดตัน
          การอบรมครั้งนี้ ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการชี้วัดคุณภาพของระบบสาธารณสุขในประเทศและถือเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญขององค์การอนามัยโลก (WHO) และรัฐบาลไทยในการนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างยั่งยื

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad