Header Ads

Header ADS

จดหนังสือ MOC โดยมหาวิทยาลัยสยาม และบริษัทเอกชน 3 แห่งด้านความร่วมการพัฒนาบุคลากร

จดหนังสือ MOC โดยมหาวิทยาลัยสยาม และบริษัทเอกชน 3 แห่งด้านความร่วมการพัฒนาบุคลากร

จดหนังสือ MOC โดยมหาวิทยาลัยสยาม และบริษัทเอกชน 3 แห่งด้านความร่วมการพัฒนาบุคลากร

           มหาวิทยาลัยสยามและองค์กรผู้ส่ง บริษัทจัดหางาน เอพี โกลบอล จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า AP GLOBAL) และ JAPANSYSTEM Group (บริษัท JAPAN SYSTEM (Thailand) Co., Ltd. , Japan System Co. Ltd.) มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาทักษะคนไทยและพร้อมสนับสนุนการทำงานในประเทศญี่ปุ่น และเห็นด้วยที่จะติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมทักษะและเทคนิครวมถึงการศึกษาหาความรู้ให้เป็นไปอย่างราบรื่นในประเทศญี่ปุ่น และได้จดหนังสือ MOC เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
          การตกลงในครั้งนี้ AP GLOBAL และ JAPAN SYSTEM Group สนับสนุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นสาขางานบริบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม และสนับสนุนการเข้าทำงานที่ศูนย์บริบาลของประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการสนับสนุนให้ได้ใบประกอบอาชีพด้านบริบาลของญี่ปุ่นอีกด้วย
          โครงงานสนับสนุนนี้ช่วยแก้ไขการขาดแคลนบุคลากรด้านงานบริบาล และในขณะเดียวกันก็จะชวนคนไทยที่มีใบประกอบอาชีพด้านงานบริบาลมาที่ศูนย์บริบาลของญี่ปุ่นหลังจากกลับประเทศไทยไปแล้วในอนาคต
          ซึ่งมีวัตถุประสงค์สนับสนุนด้านงานบริบาลที่เมืองไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือกำลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ต่อจากนี้ไปจะไม่ได้กำหนดเฉพาะด้านบริบาลอย่างเดียว แต่ยังมองถึงการสนับสนุน ด้านIT และ เกษตรกรรม และยังหารือกันเพื่อให้มีความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นไปอีกอย่างต่อเนื่อง
ผลงานที่คาดการณ์ไว้จากหนังสือMOC
          - สร้างบุคคลากรที่รองรับระบบสากลและขยายมุมมองนักศึกษาคนไทย รวมถึงสร้างโอกาสให้คนไทยได้งานหรือศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
          - สำรวจนักศึกษาคนไทยที่ต้องการหางานในญี่ปุ่นที่ไม่ใช่เฉพาะด้านบริบาล และส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างไทยและญี่ปุ่นโดยการสร้างรูปแบบรองรับความต้องการนั้นๆ
          - สร้างรูปแบบตัวอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุและอัตราการเกิดน้อยลงในด้านต่างๆ ของสาขาบริบาลที่กำลังประสบปัญหาระหว่างสองประเทศญี่ปุ่นและไทย
          - สร้างโอกาสได้งานในต่างประเทศรวมถึงประเทศญี่ปุ่น ไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศและสร้างบุคลากรระดับตำแหน่งผู้บริหารและเสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงานบริบาลชาวไทย
          - เพิ่มความร่วมมือกิจการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุและอัตราเกิดน้อยลง ผ่านการสร้างความสนิทสนมผู้ปฏิบัติงานบริบาลด้วยกันในประเทศญี่ปุ่นและไทยทั้งสองประเทศ
          - ยืนหยัดวิธีการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างบุคลากรระดับสูงของคนไทย โดยให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมทางวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.