Header Ads

Header ADS

กรมบัญชีกลางชี้แจงกรณีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กรมบัญชีกลางชี้แจงกรณีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กรมบัญชีกลางชี้แจงกรณีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

          นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าว และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ตามข้อมูลที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ส่งมายังกรมบัญชีกลาง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบ ดังภาพ

          หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินตามปฏิทินการทำงานฯกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
          โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนหรือผู้มีสิทธิที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) https://govwelfare.cgd.go.th/welfare โดยเลือก เมนู "ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ" ทั้งนี้ ผู้ที่มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติม ให้ติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center 02 255 5850 - 7 ต่อ 121,122,123,124,147 และ 02 651 6920

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.