Header Ads

Header ADS

GIT ร่วมมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับสมรรถนะบุคคลในวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า รับอุตสาหกรรมเติบโต ปี 63

GIT ร่วมมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับสมรรถนะบุคคลในวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า รับอุตสาหกรรมเติบโต ปี 63

GIT ร่วมมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับสมรรถนะบุคคลในวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า รับอุตสาหกรรมเติบโต ปี 63

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) "การยกระดับสมรรถนะบุคคลในสาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า" เร่งสร้างมาตรฐานบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
GIT ร่วมมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับสมรรถนะบุคคลในวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า รับอุตสาหกรรมเติบโต ปี 63

          ด้วยปัจจุบัน ความแม่นยำในการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า ในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบนั้นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผลการตรวจสอบจนถึงขั้นสรุปและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ หากขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรแล้วนั้น อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร รวมไปถึงการค้าขายในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อีกด้วย
     
          สถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศักยภาพของบุคลากร จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การยกระดับสมรรถนะบุคคลในสาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว GIT และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะพร้อมต่อการทำงานในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งนี้ จะเป็นการสร้างรากฐานและความเข็มแข็ง ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยต่อไปอย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.