Header Ads

Header ADS

พาณิชย์’ เร่งผลักดันผ้าไหมไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ...สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชน"

พาณิชย์’ เร่งผลักดันผ้าไหมไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ...สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชน

กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมั่นในศักยภาพผ้าไหมไทย เร่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายใน และต่างประเทศ จัดกิจกรรม “เส้นทางสายไหม...สู่เมืองรอง” น าคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ผลิตผ้าไหมในเมืองรองบอกต่อถึง คุณค่าของผ้าไหมไทยสู่สาธารณชน พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับวัฒนธรรมการทอผ้าไหมของแต่ละพื้นถิ่น ...มุ่ง สร้างแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม อันน ามาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของ ประเทศ โดยครั้งนี้มุ่งหน้า จ.สุพรรณบุรีและชัยนาท

พาณิชย์’ เร่งผลักดันผ้าไหมไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ...สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชน

พาณิชย์’ เร่งผลักดันผ้าไหมไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ...สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชน
"สำหรับ
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า ได้ด าเนินการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรอง ภายใต้โครงการ “ยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว” โดยให้ผ้าไหมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อ/กระตุ้นให้เกิดการบริโภค/ ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้า และบริการต่างๆ ในจังหวัดเมืองรองให้มากขึ้น อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจแก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้หันมา สนใจใช้ผ้าไหมไทย และยกระดับผู้ประกอบการผ้าไหมของไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ โดยเชื่อมโยง เครือข่ายการตลาดขนานไปตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการผลิต เทคนิคเฉพาะ และอัตลักษณ์ผ้าไหมของแต่ละชุมชน รวมทั้งส่งเสริมลูกหลานในชุมชนแหล่งผลิตหันมาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตผ้า ไหมไทยมากขึ้น”

พาณิชย์’ เร่งผลักดันผ้าไหมไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ...สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชน

“กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่8 - 10 มกราคม 2563 โดยน าคณะสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงด้านการ ท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ร่วมเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีและชัยนาท สัมผัสความสวยงามและวัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่ได้รับการ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยให้สื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ฯ เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความประทับใจที่ได้สัมผัส กลับมาสร้างแรง บันดาลใจให้กับสาธารณชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไหมไทย อันจะน ามาซึ่งการตัดสินใจเลือกซื้อและใช้ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทยในชีวิตประจ าวันมากขึ้น รวมทั้ง สนับสนุนแนวความคิดของผู้ประกอบการที่ได้น าผ้าไหมพื้นถิ่นมา ประยุกต์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งจะเป็นช่วยให้ ผู้ประกอบการผ้าไหมของไทยมีความเข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น”
“ส าหรับเส้นทางสายไหมสู่เมืองรองจังหวัดสุพรรณบุรี ที่แรกแวะไปเรียนรู้วิธีการท าผ้าไหมด้นมือที่ กลุ่มหัตถกรรม ผ้าด้นมืออู่ทอง ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือที่แปรรูปจากผ้าไหมและผ้าฝ้ายเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของใช้และของตกแต่งบ้าน เช่น หมอน ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง ฯลฯ จากนั้นมาสัมผัส บรรยากาศธรรมชาติของท้องทุ่งนา ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) อ.เมือง สถานที่ท่องเที่ยว เชิงการเกษตรที่ได้รวบรวมการท านาและวิถีชีวิตชาวนา หอเตือนภัยชาวนาแปลงนาสาธิตลักษณะพันธุ์ข้าวนาปรัง 12 ชนิด พันธุ์ที่นิยมปลูกในปัจจุบันของ 4 ช่วงอายุข้าว เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ เรือนพระแม่โพสพ และเรือนวิถีชาวนาไทยใน อดีต ช่วงเย็นแวะชมความอัศจรรย์ของ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิหรือ หลวงพ่ออู่ทอง อันซีนสุพรรณบุรี ประติมากรรม พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากการแกะสลักหน้าผาหินในเขตอ าเภออู่ทอง”

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.