Header Ads

Header ADS

คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร จับมือกับ บริษัท ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาและเฮมพ์ทางการแพทย์


คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร จับมือกับ บริษัท ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาและเฮมพ์ทางการแพทย์

เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร.หม่อมหลวง ภัทรชาติ ประวิตร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาสายพันธุ์ การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว การสกัด การวิเคราะห์ ควบคุมคุณภาพสารสกัดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชา และเฮมพ์ทางการแพทย์รูปแบบต่างๆ ตลอดจน การศึกษาขั้นพรีคลินิก และคลินิก ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมการบริการวิชาการซึ่งความร่วมมือทางวิชาการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการทั้งในประเทศไทยระดับสากลต่อไป

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.สุวิทย์ คุณกิตติ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน พร้อมร่วมหารือกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.