Header Ads

Header ADS

วศ.อว. ผลักดันการร่างคุณลักษณะ Power Air Purifying Respirator (PAPR) ร่วมกับเครือข่าย รองรับสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 19

B5 2 B5 3
B5 4 B5 1

วศ.อว. ผลักดันการร่างคุณลักษณะ Power Air Purifying Respirator (PAPR) ร่วมกับเครือข่าย รองรับสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 19

          1 พฤษภาคม 2563  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นหน่วยงานหลักประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดข้อกำหนดคุณลักษณะ เกณฑ์มาตรฐาน และทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพสำหรับวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นใช้ในประเทศหรือได้สั่งนำเข้ามาเพื่อใช้งานในช่วงสถานการณ์วิกฤตการระบาดของเชื้อไว้รัส Covid-19 โดยนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มอบหมาย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม เป็นผู้แทน วศ. พร้อมคณะ ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)(ศลช.)  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนการใช้งานจากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตลอดจนเครือข่ายผู้ประกอบการมีผู้ผลิตจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) และผู้เกี่ยวข้อง เป้าหมายเพื่อร่างคุณลักษณะของ Power Air Purifying Respirator หรือ PAPR ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์หนึ่งที่ วศ. และ ศลช.ได้เร่งดำเนินการในขณะนี้เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ณ ห้องประชุม 310 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

             การหารือครั้งนี้มีความสำคัญทำให้ได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้งาน ผู้พัฒนาการผลิต ผู้ทดสอบ ผู้ควบคุมคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการกำหนดคุณลักษณะ เกณฑ์มาตรฐาน และการทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพ PAPR เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้งานในช่วงสถานการณ์วิกฤกตินี้ ลดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสด้วย #กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.