Header Ads

Header ADS

สอศ.จับมือแอร์มิตซูบิชิ ดิวตี้ พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายภีระภาพ กาญจนชัยภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุม5 สอศ.
สอศ. จับมือแอร์มิตซูบิชิ ดิวตี้ พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด              ผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายณรงค์  แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภารกิจหลักด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงได้สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนนักศึกษา ครู และบุคลากรให้มีศักยภาพและทักษะโดยเฉพาะด้านเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการพัฒนาครู โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนด้านเครื่องปรับอากาศ เป็นระยะเวลา 4 วัน จำนวน 5 ภาค ๆ ละ 40 คน ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 ปี
สอศ.จับมือแอร์มิตซูบิชิ ดิวตี้ พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ
ด้านนายภีระภาพ  กาญจนชัยภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายขายเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้  กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยในปัจจุบันผู้บริโภคมีการใช้งานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวนมากขึ้น เพื่อสนองต่อความต้องการของสภาวการณ์ปัจจุบัน ทำให้ขาดแคลนบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งในระยะที่ผ่านมาปริมาณการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนกำลังคน บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพหรือเป็นเจ้าของกิจการด้านเครื่องปรับอากาศได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยบริษัทจะจัดวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ ด้านทักษะเครื่องปรับอากาศ และสนับสนุนครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงความร่วมมือ
“การจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา  จะเน้นในเรื่องการปฏิบัติจริงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น การได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการด้านเครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐาน จะส่งผลโดยตรงต่อ การเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา เพราะจะได้เรียนรู้จากวัสดุอุปกรณ์จริง ๆ เป็นรุ่นหรือแบบที่ทันสมัย มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้ ทำให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพแบบมืออาชีพจริงๆ”เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้าย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.