Header Ads

Header ADS

รมว.วธ.เป็นประธาน “นำพลังบวรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้ากราบสักการะ พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พร้อมทั้งเป็นประธาน “นำพลังบวรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เฉลิมพระเกียรติ” โดยจัดตั้งโรงทานตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้นำกลับไปรับประทานที่บ้าน รวมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ ผู้แทนครอบครัวและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๗ ราย (๑๔๐ ครัวเรือน) โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ  
รมว.วธ.เป็นประธาน “นำพลังบวรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.