Header Ads

Header ADS

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ ผู้ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จึงจัดให้มีการยกระดับพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้เพิ่มสูงขึ้น สร้างความยั่งยืนให้กับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลักดันให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรมแปลกใหม่ในกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตลอดจนมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีช่วยในการทำงาน  ด้วยการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านที่มีความจำเป็นในการทำงาน โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตจำนวน 12 ชั่วโมง รวม 20 คน   ณ กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าเช็ดเครื่องมือส่งโรงงาน โรงน้ำตาลใหม่ระเวิง อ.ปลวกแดง จ.ระยอ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.