Header Ads

Header ADS

กสอ. เดินหน้ายุทธศาสตร์ 90 วัน อัด 7 โครงการช่วย OTOP ผลิตได้ ขายได้ รอดไปด้วยกัน


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) รุกพัฒนาผู้ประกอบการโอทอปผ่าน 7 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพสู่การค้าออนไลน์ เสริมทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างอัตลักษณ์ รองรับความเป็นปกติใหม่ เพื่อความอยู่รอด แม้การท่องเที่ยวซบเซา หนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญของการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทยให้ดีพร้อมใน 90 วัน กว่า 1000 ราย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก คาดเพิ่มผลิตภาพในเชิงเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาท

Materials and equipment of thai OTOP product from dry Catathea grass weave as basketry.
นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กสอ. ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ โอทอป (OTOP) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่อาศัยการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ แม้รัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนปรน
แต่ว่าการท่องเที่ยวก็ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม OTOP ที่ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพากิจกรรมการท่องเที่ยว โดยมีลูกค้าเป้าหมาย คือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้สามารถดำเนินกิจการได้ในระยะนี้ กสอ. จึงมีโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่าน 7 กิจกรรม ดังนี้

กสอ. เดินหน้ายุทธศาสตร์ 90 วัน อัด 7 โครงการช่วย OTOP ผลิตได้ ขายได้ รอดไปด้วยกัน

 • กิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่ Global ด้วยการตลอดออนไลน์
  e-commerce  ด้วยการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำที่สอดคล้องกับการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ด้วยการตลาดดิจิทัล การขายออนไลน์ e-commerce โดย Platform ที่ได้รับความนิยม มีมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพ
 • กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ ดิจิทัล 4.0 ด้วยการสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอสินค้า และการบริการ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
  มีประสิทธิภาพ สามารถนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้
  ในการดำเนินธุรกิจ
 • กิจกรรมพัฒนาทายาทผู้ประกอบการ OTOP ด้วยการเสนอแนวคิดการยกระดับ
  ขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่ม
  ขีดความสามารถในการแข่งขัน และ การสร้างและพัฒนาช่องทางการตลาดแบบ
  e-commerce โดยการใช้ Platform ที่เป็นสากล
 • กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP  ระดับ 3 - 5 ดาว เพื่อค้นหาและสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบพัฒนา หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
 • กิจกรรมยกระดับเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้า OTOP พัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ฮาลาล อย. GMP HACCP ISO
 • กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยการอบรม
  เชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการลดความสูญเปล่า (Waste) ความ
  ไม่สม่ำเสมอ (Unevenness) หรือสภาวะเกินกำลัง (Overburden) เพื่อลดต้นทุน ควบคุมคุณภาพสินค้า การเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักร หรือการใช้ระบบอัตโนมัติมาสนับสนุน
 • กิจกรรม OTOP ยั่งยืนด้วยการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้
  ทุนความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นให้เกิดมูลค่า การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และตลาดสีเขียว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวครอบคลุม 3-6 เดือน และได้นำร่องเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสูงกว่า 1000 ราย ซึ่งจากกิจกรรมทั้งหมดคาดว่าจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้กว่า 500 ล้านบาท และในอนาคตมีแนวทางในการขยายการส่งเสริมครอบคลุมไปยังผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ  เสริมศักยภาพสู่การเปิดตลาดในต่างประเทศ ผ่านการขายออนไลน์ e-commerce เพื่อเป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางการส่งออกของภูมิภาค ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญของการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทยให้ดีพร้อมใน 90วัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มปรับตัวอย่างรวดเร็วในอนาคต ทั้งยังเสริมศักยภาพให้เศรษฐกิจรากและมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอีกทางหนึ่ง นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย
ผู้สนใจกิจกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4417 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipindustry และ www.dip.go.th

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.