Header Ads

Header ADS

มทร.พระนคร เปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

มทร.พระนคร เปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 5 หลักสูตร จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ เป็นการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 2.หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC ได้เปิดสอนพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  3.หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เป็นการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อความมั่นใจ 4.หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดและสปาเพื่อสุขภาพ เป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดและสปาเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เน้นการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง และ5.หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้การเรียนการสอนทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://larts.rmutp.ac.th หรือโทร 081 904 6003 ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.