Header Ads

Header ADS

ไทยถกอาเซียนหารือความมั่นคงด้านอาหาร โชว์ศักยภาพผู้นำผลิต-ส่งออกเกษตร

img

กรมการค้าต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน หารือสถานการณ์สินค้าอาหาร เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในภูมิภาค และแนวทางการรับมือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไทยสบช่องโชว์ศักยภาพเป็นผู้นำการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว สร้างความเชื่อมั่นอาเซียนมีความมั่นคงด้านอาหารแน่นอน
        
นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Reserve Board : AFSRB) ครั้งที่ 40 ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ ยกเว้นมาเลเซียและสปป.ลาว สำนักเลขานุการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน (AFSIS) และองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์สินค้าอาหารสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค และหารือแนวทางการรับมือสถานการณ์ความท้าทายของโลกในอนาคต
        
“ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์อาหารในปัจจุบัน รวมทั้งคาดการณ์ผลผลิต การบริโภค การค้า และปริมาณสำรองอาหารของภูมิภาคและของโลก และยังได้รับรองกรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (ASEAN Integrated Food Security : AIFS) และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (Strategic Plan of Action – Food Security : SPA-FS) ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของคณะกรรมการ AFSRB ต่อไป”         
ทั้งนี้ ไทยได้ใช้โอกาสในการประชุมครั้งนี้ แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำในด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าข้าว รวมถึงเป็นกลไกสำคัญของสมาชิกอาเซียนในการเตรียมพร้อมรับมือและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนกลายเป็นฐานความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืน
        
นางมนัสนิตย์กล่าวว่า จากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนปริมาณความต้องการบริโภคตามจำนวนประชากรในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงและยั่งยืนด้านอาหารของประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้นิ่งนอนใจในการกำหนดนโยบายเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สินค้าเกษตรของไทย ตลอดจนแสวงหากลไกความร่วมมือกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในระดับภูมิภาคและการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับการประชุม AFSRB ระหว่างประเทศสมาชิก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งประเมินและคาดการณ์สถานการณ์อาหารของภูมิภาคอาเซียนและของโลก ทั้งทางด้านการผลิต การบริโภค การค้า และปริมาณสำรองสินค้าอาหารหลักของอาเซียน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด น้ำตาล และถั่วเหลือง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมั่นคงด้านอาหาร โดยกรอบความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือด้านอาหารระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคอาเซียน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.