Header Ads

Header ADS

อาชีวะเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา”

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจโดยการพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการและส่งเสริมการทำธุรกิจของผู้เรียน ซึ่งอาจต่อยอดมาจากองค์ความรู้ด้านวิชาชีพของผู้เรียน ความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ ทำให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพต่อไป และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนระดับอาชีวศึกษาให้เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ในอนาคตที่มีคุณภาพ
อาชีวะเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา”


เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินของศูนย์บ่มเพาะฯ จะมีความบูรณ์แบบน่าสนใจ สอศ.จึงได้จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำหรับนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศูนย์ฯ ซึ่งตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบนี้จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์และภารกิจของศูนย์ฯ ที่มีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจน มีเอกลักษณ์ และจดจำง่าย จึงอยากเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลงานการออกแบบเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 สามารถส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขที่ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วงเล็บมุมซองด้านล่างขวา “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2026-5555 ต่อ 5003 หรือเว็บไซด์ http://bsq.vec.go.th หรือเพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์บ่มเพาะ สอศ.”

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.