Header Ads

Header ADS

“ภูมิสรรค์” ประธานคณะอนุกรรมการฯ วางกรอบประชาสัมพันธ์ Coding เตรียมนำเสนอกรรมการชุดใหญ่พิจารณาเร็ว ๆ นี้ เร่งเผยแพร่สู่ทุกภาคส่วน


ภูมิสรรค์” ประธานคณะอนุกรรมการฯ วางกรอบประชาสัมพันธ์ Coding เตรียมนำเสนอกรรมการชุดใหญ่พิจารณาเร็ว ๆ นี้ เร่งเผยแพร่สู่ทุกภาคส่วน

กระทรวงศึกษาธิการ วานนี้ (10 สิงหาคม 2563)-ภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการฯ เปิดประชุมนัดแรก วางกรอบการส่งเสริมและแนวทางประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการเรียน Codingเตรียมพร้อมจัดทำแผนแม่บทด้านประชาสัมพันธ์ นำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ เร่งเผยแพร่ข้อมูลสู่ทุกภาคส่วน
นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักและการรับรู้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สู่ทุกภาคส่วน กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณากรอบการส่งเสริมและแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการเรียน Coding เป็นหนึ่งในนโนบายหลักของท่านรัฐมนตรีช่วยฯ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ที่ให้ความสำคัญและพยายามผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจจะให้เด็กไทย คนไทย มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ แบบแผน มีเหตุผล มีการคิดวิเคราะห์แบบสร้างสรรค์

หลังการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อนุกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Coding แห่งชาติ วันนี้ถือเป็นการประชุมนัดแรกของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อวางกรอบการส่งเสริมและแนวทางในการประชาสัมพันธ์Coding ไปสู่ทุกภาคส่วน ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องการจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงคุณครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปให้มีความเข้าใจเรื่อง Coding ซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การเรียนการสอนหน้าใหม่ของการศึกษาประเทศไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21” นายภูมิสรรค์ กล่าว
ทั้งนี้การเรียน Coding มีความสำคัญอย่างยิ่งกับเด็กตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัย  Coding สามารถนำมาปรับใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เสมอไป หรือที่เรียกว่า  Unplug Coding ใน การเรียนสำหรับเด็กชั้นอนุบาล ประถม หรือคนทั่วไป โดยกระทรวงศึกษาจะหลักดันการเรียน Coding ไปสู่ทุกภาคส่วนทั้งการศึกษาภาคปกติ การศึกษาพิเศษ รวมไปถึงอาชีวะเกษตรและเทคโนโลยี เพราะCoding คือ ทักษะการคิดที่เป็นขั้นเป็นตอน
นางดรุณวรรณ  ชาญพิพัฒนชัย โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และอนุกรรมการฯ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนแม่บทในเรื่องการส่งเสริมและแนวทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักและการรับรู้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สู่ทุกภาคส่วนเพื่อที่จะนำเสนอในคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไปในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเท่าที่ฟังความคิดเห็นจากอนุกรรมการ หลาย ๆ ท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า Coding เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ต้องเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย หรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญ โดยจะร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคน และถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสังคมไทย
ในศตวรรษ ที่ 21 นี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าดิจิตัล ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Coding เป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่ในชีวิตประจำวัน คนที่เรียน Coding ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม จะได้ทักษะอย่างน้อย 6ด้านคือ ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะในการคิดแบบสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์ ทักษะในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ทักษะการมีเหตุผล และทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน การมีทักษะทั้ง 6 ด้านนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาคนที่สมบูรณ์แบบ ทำให้สามารถแข่งขัน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในยุคดิจิตัล  หรือที่เราจะเรียกว่า Coding for All หรือ All for Coding” นางดรุณวรรณ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.