Header Ads

Header ADS

มทร.พระนคร รับรางวัล Gold Award ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

มทร.พระนคร รับรางวัล Gold Award ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

รศ.ประสงค์ ก้านแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาอาจารย์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัลงานวิจัยดีเด่น Thailand Research Expo 2020 Award ประเภท Gold Award ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร จากศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จ.เพชรบุรี ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2020 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

ทั้งนี้ผลงานวิจัยเรื่อง การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จ.เพชรบุรี พร้อมรูปแบบการตลาด บรรจุภัณฑ์บนฐานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิตขนมหวานพื้นเมืองแบบใหม่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เกิดจากความร่วมมือของทีมนักวิจัย จาก 4 คณะ และ 1 สถาบัน ประกอบด้วย การพัฒนาและสร้างเครื่องจักรสำหรับการยีเนื้อตาลแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาและสร้างเครื่องหยอดขนมหม้อแกงแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาและสร้างเครื่องผลิตลูกชุบสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาและสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลมะพร้าวแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา เทคนิคและกระบวนการผลิตขนมตาลและขนมลูกชุบเพื่อสุขภาพ เทคนิคและกระบวนการผลิตขนมฝอยทองและทองหยอดเพื่อสุขภาพ การพัฒนาสูตรขนมหม้อแกงเพื่อสุขภาพ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัล จากคณะบริหารธุรกิจ และการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาแบรนด์ “พริบพรี” สำหรับขนมหวาน จ.เพชรบุรี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.