Header Ads

Header ADS

“อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อน้องๆ รร. บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์)“อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อน้องๆ รร. บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์)          
   
โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนเล็กๆ  ตั้งอยู่ที่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี  เปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่  6  ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 60 คน  เป็นเด็กนักเรียนไทย 30  คน   และเด็กต่างด้าว 30  คน ประกอบด้วย
เด็กพม่า  20  คน และเด็กกัมพูชา  10  คน  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจน  หาเช้ากินค่ำ จากอาชีพรับจ้างทำไร่อ้อย ตัดอ้อย  รับจ้างแยกขยะ และหาของเก่าเพื่อนำไปขายต่อ       
 
ด้วยฐานะและสภาพความเป็นอยู่ทำให้เด็กหลายครอบครัวขาดโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการที่ดี โรงเรียนจึงเป็นแหล่งที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ ได้บริโภคอาหารคุณภาพอย่างเพียงพอ  ซึ่งโรงเรียนบ้านบึงกระโดน ฯ ได้รับการสนับสนุนจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ
บ้านบึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน ) หรือ ซีพีเอฟ  ให้เข้าร่วม “โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” ตั้งแต่ปี  2558 เริ่มต้นจากกกิจกรรมปลูกผักปลอดสาร  เช่น ผักคะน้า  ผักบุ้ง กวางตุ้ง   ตะไคร้ พริก มะเขือ  ซึ่งที่ผ่านมา ผลผลิตจากแปลงผักสวน
ครัวของโรงเรียน นำส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายให้ชุมชน   
ปีนี้  โรงเรียนต่อยอดกิจกรรมในโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนมีแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพดีจากไข่ไก่ไว้รับประทาน บรรเทาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ยกระดับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ส่งเสริมอาชีพ
และทักษะให้นักเรียน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน  เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน  และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนได้ 
  
คุณครูอภิสรา แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียน เล่าว่า  การสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้านการเกษตร เช่น การปลูกผักสวนครัว และการเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่
เพื่ออาหารกลางวัน ก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง ทำให้นักเรียนมีแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพดีจากไข่ไก่ไว้รับประทาน และยังเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวด้วยว่า   โรงเรียนฯเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนในชั่วโมงสุดท้าย
ของวันพุธของทุกสัปดาห์ โดยจัดกิจกรรมเชิงนวัตกรรม“หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงการอาชีพ : ONE CLASS ONE  PROJECT”  โดยชั้น ป. 1 ทำโครงงานแปรรูปจากกล้วย  เป็นผลผลิตจากต้นกล้วยที่ปลูกในรั้วโรงเรียน  ชั้น ป.2 และ  ป.3  จัดทำโครงการปลูกผักสวนครัว
 ผลผลิตจำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันและชุมชน  ชั้นป.4 ทำโครงงานทำไข่เค็ม  ชั้น ป.5 จัดทำโครงการทำน้ำสมุนไพร และชั้น ป.6. จัดทำโครงงาน งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เช่น  กล่องนม ถุงนม   
                
ผลสัมฤทธิ์จากการส่งเสริมเด็กๆ เข้าถึงอาหารและโภชนาการที่ดี  ช่วยบรรเทาปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก   จากข้อมูล ปี  2562 พบว่าจำนวนนักเรียน   83 %  ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งดีขึ้นกว่าปี   2561  ที่มีจำนวนของนักเรียนที่ไม่มีภาวะทุพโภชนาการอยู่ที่ประมาณ 75 %       
  
           
ด.ญ.วรัญญา ทองจันทร์  หรือน้องบุ๋มบิ๋ม อายุ 11 ปี เรียนอยู่ชั้น  ป. 5 และเป็นรองประธานนักเรียน   ตื่นเต้นดีใจกับโรงเรือนเลี้ยงไก่ของโรงเรียนและแม่พันธุ์ไก่ไข่  30 ตัว ที่โรงเรียนเริ่มทดลองเลี้ยงเป็นครั้งแรก  บุ๋มบิ๋ม เล่าว่า  ตั้งแต่โรงเรียนได้สนับสนุนแม่พันธุ์ไก่
ไข่มาได้ 1  สัปดาห์ เธอเข้ามาช่วยดูแลให้อาหารไก่  ดูแลเรื่องน้ำ และเก็บไข่  มีพี่ๆ จากซีพีเอฟมาให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ การสังเกตไก่ป่วย การเก็บไข่  จากวันแรกที่เก็บผลผลิตไข่ไก่ได้  3 ฟอง เพิ่มมาเป็น 7 ฟอง และเช้าวันนี้ เธอรู้สึกดีใจที่เก็บไข่ไก่ได้เพิ่มขึ้นเป็น  
12 ฟอง ผลผลิตไข่ไก่ที่เก็บได้ส่งขายเข้าโครงการอาหารกลางวัน   บุ๋มบิ๋ม เล่าต่อว่า การที่โรงเรียนปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง และเลี้่ยงไก่ไข่ ทำให้นักเรียนได้บริโภคผักที่สะอาด ปลอดสารพิษ และมีผลผลิตไข่ไก่ไว้ทำเป็นอาหารกลางวัน นอกจากนี้ นักเรียนสามารถนำความรู้จากการเลี้ยงไก่ไปเป็นอาชีพได้เมื่อโตขึ้น    
 
ด้าน ด.ญ.นัฐลดา ยืนหยัดชัย   หรือน้องออม อายุ 8 ปี นักเรียนชั้น ป.3  เล่าว่า เธอมีหน้าที่ช่วยรดน้ำในกิจกรรมปลูกผักสวนครัวทุกวันพุธก่อนเลิกเรียน ที่แปลงผักของโรงเรียน จะมีทั้งผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว พริก ตะไคร้ มะเขือ  ซึ่งโรงเรียนจะนำผักที่ปลูกไปทำ
อาหารกลางวันให้นักเรียน เมนูที่น้องออมชื่นชอบ ก็คือ  แกงเขียวหวานใส่มะเขือที่โรงเรียนปลูก และ ที่บ้านของออมยังเคยซื้อผักกวางตุ้งของโรงเรียนไปทำกับข้าว   ออมบอกว่า ดีใจที่วันนี้ โรงเรียนมีโครงการเลี้ยงไก่ด้วย  เด็กๆจะได้มีไข่ไก่ไว้กิน ซึ่งนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยบำรุงสมอง  และคุณครูยังเตรียมนำผลผลิตไข่ไก่มาแปรรูปเป็นไข่สมุนไพรด้วย 
       
"ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต" มุ่งมั่นร่วมส่งเสริมเด็กและเยาวชนบริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน   สร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ ในโรงเรียนทั้งในเขตเมืองและในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงอาหาร  เติบโตอย่างสมวัยทั้งทางร่างกาย และสติปัญญา . /                   
          

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.