Header Ads

Header ADS

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายงานความคืบหน้ากองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19


มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายงานความคืบหน้ากองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19 เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษา บุคลากร และผู้เดือดร้อนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายงานความคืบหน้าของกองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19 เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษา บุคลากร และผู้เดือดร้อนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา-19 ซึ่งยอดเงินบริจาคตั้งแต่เปิดรับบริจาคถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นกว่า 2,500,000 บาท ที่ผ่านมากองทุนฯ ได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ยื่นความประสงค์ขอความช่วยเหลือตามประกาศที่แจ้งไปแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม กว่า 1,000 ราย รวมมูลค่าทุนที่มอบไป 2,000,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือด้านสาธารณะประโยชน์ที่ต้องการนำเงินทุนไปชำระค่าเทอมและอาหารสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
โดยคณะกรรมการกองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19 ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา-19 ที่พยายามครอบคลุมให้กลุ่มที่เดือดร้อนเร่งด่วน จนถึงปัญหาการดำรงชีวิตในประจำวัน ทั้งนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนประชาชนที่เดือดร้อน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 ดังนี้
 1. การช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา
  1. ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า
   1. ช่วยเหลือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบบทุนการศึกษาให้เปล่า 1,360,000 บาท จำนวน 210 ทุน ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก ไม่น้อยกว่า 140,000 บาท
   2. ช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนสาธิต แบบทุนการศึกษาให้เปล่า 100,000 บาท จำนวน 20 ทุน ทุนละไม่เกิน 5,000 บาท
  2. จัดสรรเงินทุนกู้ยืมค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาแบบปลอดดอกเบี้ย ผ่อนชำระคืนภายใน 3 เดือน รายละไม่เกิน 6,000 บาท
 2. การช่วยเหลือบุคลากร จัดสรรเงินทุนกู้ยืมค่าครองชีพสำหรับบุคลากรแบบปลอดดอกเบี้ย ผ่อนชำระคืนภายใน 3 เดือน รายละไม่เกิน 6,000 บาท
 3. สนับสนุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ทั่วไป
  1. สนับสนุนทุนอาหารสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้
  2. สนับสนุนทุนกับร้านอาหารรอบมหาวิทยาลัย ในการรับประทานอาหารฟรีให้กับพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบโดยจัดทำคูปองอาหารเพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารรอบมหาวิทยาลัยมีรายได้ช่วยสถานะการแพร่ระบาดโควิด-19
 4. มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันภัย จากการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับอาจารย์และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย
 5. มหาวิทยาลัยได้จัดทำหน้ากากผ้าให้กับนักศึกษาทุกคน จำนวน 17,739 คน เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อโควิด-19
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยังคงเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมบริจาคเงินสมทบ กองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19 ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย 016-0-47641-0 ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สู้ภัย COVID-19 หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี โทร.086-051-2171
อนึ่ง โครงการ “กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู้ภัยโควิด 19" ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดตั้ง “กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู้ภัยโควิด 19" จากเงินรายได้ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย และการเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา-19 ในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.