Header Ads

Header ADS

วสท. พัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไทย ด้วย “มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม” (Standard of Industrial Inspection)


วสท. พัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไทย ด้วย มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม
 (Standard of Industrial Inspection) 

           ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ดิจิทัลและโควิดดิสรัพชั่น วงการธุรกิจอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ กระบวนการผลิตสมัยใหม่ ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ทำให้หลายอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัว เตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น นอกจากการสนับสนุนจากภาครัฐที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกแล้วมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม นับเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งเป้าในการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
         ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และฉบับที่พ.ศ.2562 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และมีหน้าที่ในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ล่าสุด วสท. โดย คณะกรรมการร่างมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทำมาตรฐานใหม่เป็นรูปเล่ม เรื่อง“มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม” (Standard of Industrial Inspection) ประกอบด้วยสาระสำคัญ อาทิ การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและทำเลที่ตั้ง, อาคารโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์สภาพแวดล้อมในการทำงานและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและของเสียบุคลากรในโรงงานอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และการตรวจวัด จัดทำรายงานและการส่งรายงาน
                                       

    วัตถุประสงค์ของ มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งผู้ใช้มาตรฐานต้องศึกษาทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงในสาระของกฎหมายมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามการปรับปรุงมาตรฐานเหล่านี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การออกแบบมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมฉบับนี้เพื่อรองรับการตรวจสอบโรงงานไม่ว่าจะเป็นการเริ่มประกอบกิจการ หรือกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการประกอบกิจการโรงงานซึ่งต้องมีการตรวจสอบอุบัติเหตุและอุบัติภัยดังกล่าว ผู้สนใจหนังสือคู่มือมาตรฐาน ติดต่อได้ที่ ร้านหนังสือ วสท.ชั้น 1 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://eit.or.th/product/มาตรฐานการตรวจสอบโรงงา/  สอบถาม โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 301
            กว่า 76 ปี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งมั่นพัฒนายกระดับมาตรฐานวิศวกรรมไทย (EIT Standard) เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับวิศวกรและผู้เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมของไทย มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม สนับสนุน เป็นการประกันคุณภาพงานของวิศวกรและผู้เกี่ยวข้องให้น่าเชื่อถือและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ต่อความปลอดภัยของสาธารณชน โดยประมวลองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและสากล เพื่อประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ พร้อมทั้งการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องมาตรฐานต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อให้งานวิศวกรรมของไทยและบุคคลากรทั่วประเทศสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.