Header Ads

Header ADS

ศักยภาพคนไทยยุคดิสรัพชั่น...วิศวะมหิดล เปิดรับสมัคร ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ

 


ศักยภาพคนไทยยุคดิสรัพชั่น...วิศวะมหิดล เปิดรับสมัคร ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

            ตอบรับวิถีใหม่จากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และ Industry 4.0 ส่งผลให้องค์กรและธุรกิจอุตสาหกรรมมีความต้องการบุคคลากรและวิศวกรที่มีศักยภาพ ทั้งการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่เปลี่ยนโฉมหน้าไปสู่แพลตฟอร์มใหม่และขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครวันนี้ - 5 พ.ย.2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า ในยุคดิสรัพชั่นและการเปลี่ยนผ่านในองค์กรหรืออุตสาหกรรมนั้น นับเป็นโอกาสสำหรับคนทำงานทุกวิชาชีพในการยกระดับพัฒนาศักยภาพทั้ง Reskill, Upskillหรือ New Skill  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ คุณสมบัติจบวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อปริญญาโท โดยเป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรมอุตสาหการในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและบริหารการผลิต อุตสาหกรรม พร้อมกับการเป็นผู้นำการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางวิศวกรรมอุตสาหการในการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมยุคดิสรัพชั่น ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พรั่งพร้อมคณาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีระบบนิเวศ (Eco-System) สนับสนุนการศึกษามุ่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และงานวิจัยบูรณาการที่ก้าวหน้าระดับโลก อาทิ ห้องปฏิบัติการทันสมัยด้วยเครื่องมือ หุ่นยนต์และอุปกรณ์, ศูนย์บริการอุตสาหกรรม, ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานวัตกรรม Innogineer Maker Studio , เครือข่ายนักวิจัยไทยด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น

            ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 36 หน่วยกิต มีจุดเด่น นักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการด้านการพัฒนาระบบการผลิต การจัดการโลจิสติกส์ การลงทุน การบริหารจัดการในอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล ที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเสมือนจริง รวมถึงการนำความรู้ทางเทคโนโลยีการผลิตด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและทักษะการผลิตขั้นสูง เพื่อเป็นผู้ที่สามารถนำนวัตกรรมมาใช้ในองค์กรให้เกิดมูลค่าเพิ่มและผลิตภาพ ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานโครงการ, การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน, การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data, การผลิตดิจิตัลและระบบอัตโนมัติ, การจัดการนวัตกรรมและแนวคิดของผู้ประกอบการ

 

           สู่ความก้าวหน้าในอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิศวกรอุตสาหการ, นักวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการ, ผู้ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และบริหารจัดการ, ผู้ปฎิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน, ผู้ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการด้านกลยุทธ์โลจิสติกส์ รวมถึงการจัดการคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า การวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

            ผู้สนใจศึกษาต่อ สามารถสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/?p=curriculum&id=3804M02G สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-889-21238 ต่อ 6202

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.