มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เซ็นสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) พบนักศึกษาขอกู้เพิ่มถึง 30% - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เซ็นสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) พบนักศึกษาขอกู้เพิ่มถึง 30%

 


มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เซ็นสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) พบนักศึกษาขอกู้เพิ่มถึง 30% เตรียมจัดหาทุนการศึกษาเพิ่ม ปรับเกณฑ์รับทุน เสริมทักษะอาชีพ จัดหาแหล่งงานรายได้พิเศษ เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากโควิด-19

สภาวะเศรษฐกิจที่ทรุดตัวจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษาจำนวนมาก สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเร่งบรรเทาภาระผู้ปกครองและนักศึกษาด้วยการจัดเซ็นสัญญากองทุนกู้ให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณา ประเภทกู้ใหม่และกู้เก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,025 คน ถือว่าเป็นจำนวนนักศึกษาที่เดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายมากกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ 30% ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คาดว่าจะสามารถรวบรวมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาสำหรับภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 นี้ แบ่งเป็นมูลค่ากองทุนเงินให้กู้ไม่ต่ำกว่า 85 ล้านบาท และทุนการศึกษา  แบบให้เปล่าประจำปีมูลค่า 1,382,000 บาท


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยตระหนักดีถึงสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ส่งผลกระทบถึงโอกาสทางการศึกษาต่อของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้วิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
– 19 ยิ่งทำให้ครอบครัวและนักศึกษาหลายคนเกิดปัญหารายได้ที่ลดลง ขาดแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายประจำวันและค่าเทอม ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษาได้ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รวมถึงหน่วยงานภายใน และภาคเอกชน ในการมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาที่มีฐานะยากจน ซึ่งแต่ละปีได้จัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาของเจ้าของทุนแต่ละแห่ง

สำหรับปีการศึกษา พ.ศ. 2563 นี้ พบว่านักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเข้าสู่กองทุนกู้ให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 30% แสดงว่าผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและมีปัญหาด้านการเงินมากขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเร่งให้สำนักกิจการนักศึกษาให้คำแนะนำเรื่องการติดต่อกองทุน ระดมทุนจากแหล่งทุนเพิ่มเติม การปรับเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติเพื่อรับทุนการศึกษา จัดอบรมเสริมทักษะด้านอาชีพและแหล่งงานรายได้พิเศษที่เหมาะสม คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างดีเช่นเดิม”  

นโยบายการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษานี้ เพื่อให้สมกับนิยาม “บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คือ สถาบันการศึกษาที่สร้างโอกาสและความสำเร็จแก่บัณฑิตให้มีคุณภาพพร้อมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และได้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เน้นคุณธรรม มีจิตอาสา สู้งาน/รักงาน เมื่อจบการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไม่ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ กีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ การแสดง ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ด้านกิจกรรมวิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งนักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา กล่าวสรุปว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตั้งเป้าหมายว่าในปีการศึกษานี้ จะสามารถระดมทุนการศึกษาแก่นักศึกษาให้ได้ไม่น้อยกว่า 85 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่ากองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษาไม่ต่ำกว่า 85 ล้านบาท และทุนการศึกษาประจำปีมูลค่า 1,382,000 บาท”

 

สถิติการช่วยเหลือนักศึกษาด้วยกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 2561 – 2562 ที่ผ่านมา มีดังนี้

ปีการศึกษา

(มูลค่าทุนโดยรวม)

จำนวนทุน

กองทุน กยศ.

(มูลค่าทุน)

จำนวนทุน

กองทุน กรอ.

(มูลค่าทุน)

จำนวนทุน

ทุนศรีสมเด็จ

(มูลค่าทุน)

จำนวนทุน

หน่วยงานภายใน

(มูลค่าทุน)

จำนวนทุน

หน่วยงานภายนอก

(มูลค่าทุน)

จำนวนทุน

ปี 2561
81,377,300บาท

1,821 ทุน

64,695,300บาท

       1,500ทุน

15,300,000บาท

       240 ทุน

25,000บาท

       5ทุน

150,000บาท

       19ทุน

1,207,000บาท

       57 ทุน

ปี 2562

86,582,000บาท

1,895 ทุน

69,500,000บาท

       1,560ทุน

15,700,000บาท

       254 ทุน

25,000บาท

       5ทุน

150,000บาท

       19ทุน

1,207,000บาท

       57 ทุน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad