Header Ads

Header ADS

ม.รามฯ จับมือ กท.กลาโหม เสริมศักยภาพด้านกฎหมาย

ม.รามฯ จับมือ กท.กลาโหม เสริมศักยภาพด้านกฎหมาย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับพลเอกประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ทำการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ และพลโทโสฬส สนธยานนท์ รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1512 ชั้น 5 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.