Header Ads

Header ADS

อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดี

 


องค์การแพลน อินเตอร์ชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมกับแอสตร้าเซนเนก้าโกลบอล และมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนระดับแกนนำ โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน (Young Health 


Programme) ให้กับนักเรียนแกนนำโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา จังหวัดสมุทรปราการ

 

ตลอดการอบรมระยะเวลา 3 วัน ณ ห้องประชุมของโรงเรียน นักเรียนแกนนำโรงเรียนพลอยจาตุรจินดาได้เรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การแพลน อินเตอร์ชั่นแนล ประเทศไทย โดยมีหัวข้อเรียนรู้ทั้งหมด 5 บทเรียน ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs: Non-communicable diseases)เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีสาเหตุและปัจจัยมาจากการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การออกกำลังกายไม่เพียงพอ มลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนความเชื่อมโยงของปัจจัยดังกล่าวกับความเสมอภาคทางเพศ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาวะทางอารมณ์ ซึ่งล้วนส่งเสริมให้เกิดโรค นอกจากนี้วิทยากรยังได้ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนแกนนำของโรงเรียนในการนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนนักเรียนภายในโรงเรียน ผ่านการฝึกออกแบบกิจกรรมขยายผลในรูปแบบเพื่อนสอนเพื่อนอีกด้วย 

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนด้วยการมอบทุนการศึกษา นอกจากนั้นยังทำงานและประสานงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะการงานและอาชีพให้ดีขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

 

บริษัท องค์กร หรือผู้ที่สนใจร่วมมอบทุนการศึกษาหรือจัดกิจกรรมพิเศษให้นักเรียนและชุมชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02-579-92-9 ถึง 11อีเมล public@edfthai.org คลิกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิที่เว็บไซต์ www.edfthai.org หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ@edfthai (EDF Thailand)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.