Header Ads

Header ADS

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย และ สามย่านมิตรทาวน์ สนับสนุนโครงการ “ร่วมเติมโลหิตให้เต็ม” อย่างต่อเนื่อง ปันพื้นที่ศูนย์การค้าเป็นแหล่งสนับสนุนสังคมในการร่วมทำความดีเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทย และ สามย่านมิตรทาวน์
สนับสนุนโครงการ “ร่วมเติมโลหิตให้เต็ม” อย่างต่อเนื่อง
ปันพื้นที่ศูนย์การค้าเป็นแหล่งสนับสนุนสังคมในการร่วมท าความดี
กรุงเทพฯ 13 พฤศจิกายน 2563

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์จัด โครงการ “ร่วมเติมโลหิตให้เต็ม” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการบริจาคโลหิตอย่าง ต่อเนื่องทุก 3 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถจัดหาและ ส ารองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการในการรักษาผู้ป่วย
การบริจาคโลหิตครั้งสุดท้ายในปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้


เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทย และ สามย่านมิตรทาวน์ สามารถจัดหาโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จ านวน 198,900 ซีซี ส่งผลให้ปริมาณโลหิตจากกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาค โลหิตทั้ง 4 ครั้งในปี 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน 698,200 ซีซี
นอกจากนี้ในกิจกรรมครั้งล่าสุดยังมีการรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย โดยมีผู้แสดงความจ านง บริจาครวมทั้งสิ้น 176 คน

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือ“เฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทย” ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยโดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ “FPT” และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพ เพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จ ากัด (มหาชน) หรือ“GOLD”ท าให้ปัจจุบัน เฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยเป็นผู้น าในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร รายแรกของประเทศไทย ที่มีแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม
นอกจากนี้ เฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้หรือFTREIT ซึ่งปัจจุบันเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือGVREIT เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรมทั้งนี้FPT, FTREIT และ GVREIT เป็นบริษัทและกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.