Header Ads

Header ADS

Tellscore จับมือ MyCloud Fulfillment และ SCB SMEs เปิดตัว Tellscore Shop - อินฟลูเอนเซอร์ อีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม เต็มรูปแบบ


 Tellscore จับมือ MyCloud Fulfillment และ SCB SMEs

เปิดตัว Tellscore Shop - อินฟลูเอนเซอร์ อีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม เต็มรูปแบบ

Tellscore ตอกย ้ำกำรเป็นผู้น ำธุรกิจ Influencer Marketing อันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่มีระบบ บริหำรจัดกำรอินฟูลเอนเซอร์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุด เตรียมเสริมควำมแข็งแกร่งให้กับธุรกิจด้วยกำรเปิดตัว อินฟลูเอนเซอร์อีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม ภำยใต้ชื่อ Tellscore Shop ซึ่งเน้นกำรตลำดแบบ Influencer Referral Marketing ที่สำมำรถตอบโจทย์ทำงธุรกิจให้กับแบรนด์ที่ต้องกำรสร้ำงยอดขำยและเพิ่มช่องทำงใน กำรขำยสินค้ำได้ โดยตั้งเป้ำเป็นอีกหนึ่งช่องทำงกำรตลำดรูปแบบใหม่ให้กับแบรนด์ และนักกำรตลำด ตอบโจทย์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซยุคใหม่ที่ก ำลังเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด ซึ่งนอกจำกแบรนด์จะได้รับคอนเทนต์ รีวิวแล้ว ยังสำมำรถสร้ำงยอดขำยผ่ำนกำรขำยจำกอินฟลูเอนเซอร์ได้อีกด้วย

โดยครั้งนี้ Tellscore โดย คุณสุวิตำ จรัญวงศ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรและผู้ร่วมก่อตั้ง และ คุณอภัศรำ ซิกำรี่โกศัลวัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ร่วมมือกับ MyCloud Fulfillment บริษัทคลังสินค้ำออนไลน์ อันดับหนึ่ง ผู้ให้บริกำร Order Fulfillment ด้วยกำร เก็บ-แพ็ค-ส่ง ส ำหรับธุรกิจออนไลน์ ที่มำพร้อมกับระบบ จัดกำรออเดอร์ (OMS) และระบบจัดกำรคลังสินค้ำ (WMS) โดยมีคุณนิธิ สัจจทิพวรรณ ประธำนบริหำรและ ผู้ร่วมก่อตั้ง เข้ำมำช่วยพัฒนำบริกำรและระบบจัดกำรออเดอร์นี้ร่วมกัน ทั้งยังได้รับกำรสนับสนุนทำงด้ำน ออนไลน์ เพย์เมนต์ เซอร์วิสจำก SME Ecosystem โดยมีคุณอรุณี บุญเกิด SVP, SME Ecosystem Director ธนำคำรไทยพำณิชย์เพื่อให้กำรช้อปปิ้งออนไลน์ผ่ำนอินฟลูเอนเซอร์สะดวกรวดเร็ว รำบรื่นไม่มี สะดุด

ด้วยหลักกำรท ำงำนของ อินฟลูเอนเซอร์อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มภำยใต้ชื่อ Tellscore Shop เริ่มจำกกำรให้อินฟลูเอนเซอร์ท ำกำรรีวิวสินค้ำ และมีลิงก์ให้ส ำหรับผู้สนใจ โดยสำมำรถสั่งซื้อสินค้ำ ผ่ำนหน้ำ Tellscore Shop ได้เลยทันที ซึ่งขั้นตอนในกำรสั่งซื้อสินค้ำและช ำระเงินนั้น ท ำได้ง่ำยๆ และจบ ขั้นตอนได้ภำยใน 1 นำที โดยผู้ซื้อสำมำรถติดตำมสถำนะของกำรจัดส่งสินค้ำ เพรำะระบบจะมีกำรTellscore จับมือ MyCloud Fulfillment และ SCB SMEs

เปิดตัว Tellscore Shop - อินฟลูเอนเซอร์ อีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม เต็มรูปแบบ

Tellscore ตอกย ้ำกำรเป็นผู้น ำธุรกิจ Influencer Marketing อันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่มีระบบ บริหำรจัดกำรอินฟูลเอนเซอร์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุด เตรียมเสริมควำมแข็งแกร่งให้กับธุรกิจด้วยกำรเปิดตัว อินฟลูเอนเซอร์อีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม ภำยใต้ชื่อ Tellscore Shop ซึ่งเน้นกำรตลำดแบบ Influencer Referral Marketing ที่สำมำรถตอบโจทย์ทำงธุรกิจให้กับแบรนด์ที่ต้องกำรสร้ำงยอดขำยและเพิ่มช่องทำงใน กำรขำยสินค้ำได้ โดยตั้งเป้ำเป็นอีกหนึ่งช่องทำงกำรตลำดรูปแบบใหม่ให้กับแบรนด์ และนักกำรตลำด ตอบโจทย์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซยุคใหม่ที่ก ำลังเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด ซึ่งนอกจำกแบรนด์จะได้รับคอนเทนต์ รีวิวแล้ว ยังสำมำรถสร้ำงยอดขำยผ่ำนกำรขำยจำกอินฟลูเอนเซอร์ได้อีกด้วย

โดยครั้งนี้ Tellscore โดย คุณสุวิตำ จรัญวงศ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรและผู้ร่วมก่อตั้ง และ คุณอภัศรำ ซิกำรี่โกศัลวัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ร่วมมือกับ MyCloud Fulfillment บริษัทคลังสินค้ำออนไลน์ อันดับหนึ่ง ผู้ให้บริกำร Order Fulfillment ด้วยกำร เก็บ-แพ็ค-ส่ง ส ำหรับธุรกิจออนไลน์ ที่มำพร้อมกับระบบ จัดกำรออเดอร์ (OMS) และระบบจัดกำรคลังสินค้ำ (WMS) โดยมีคุณนิธิ สัจจทิพวรรณ ประธำนบริหำรและ ผู้ร่วมก่อตั้ง เข้ำมำช่วยพัฒนำบริกำรและระบบจัดกำรออเดอร์นี้ร่วมกัน ทั้งยังได้รับกำรสนับสนุนทำงด้ำน ออนไลน์ เพย์เมนต์ เซอร์วิสจำก SME Ecosystem โดยมีคุณอรุณี บุญเกิด SVP, SME Ecosystem Director ธนำคำรไทยพำณิชย์เพื่อให้กำรช้อปปิ้งออนไลน์ผ่ำนอินฟลูเอนเซอร์สะดวกรวดเร็ว รำบรื่นไม่มี สะดุด

ด้วยหลักกำรท ำงำนของ อินฟลูเอนเซอร์อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มภำยใต้ชื่อ Tellscore Shop เริ่มจำกกำรให้อินฟลูเอนเซอร์ท ำกำรรีวิวสินค้ำ และมีลิงก์ให้ส ำหรับผู้สนใจ โดยสำมำรถสั่งซื้อสินค้ำ ผ่ำนหน้ำ Tellscore Shop ได้เลยทันที ซึ่งขั้นตอนในกำรสั่งซื้อสินค้ำและช ำระเงินนั้น ท ำได้ง่ำยๆ และจบ ขั้นตอนได้ภำยใน 1 นำที โดยผู้ซื้อสำมำรถติดตำมสถำนะของกำรจัดส่งสินค้ำ เพรำะระบบจะมีกำร

Tracking ยอดขำยของอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคน และสำมำรถจัดกำรรำยได้หลังกำรขำยได้ทันที ซึ่งเดิม นักกำรตลำดจะได้เห็น ผลลัพธ์ของกำรท ำรีวิวเฉพำะในส่วนของ Awareness Engagements และ Conversion ในรูปแบบ Online Traffic แต่กำรใช้ Tellscore Shop ในกำรรีวิวสินค้ำนั้นจะสำมำรถ เห็นผลลัพธ์เป็นยอดขำยที่เพิ่มขึ้นได้ทันที

รูปแบบของ Tellscore Shop สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของนักกำรตลำดที่ต้องกำรบริกำรอี คอมเมิร์ซแบบครบวงจรผ่ำนอินฟลูเอนเซอร์ เริ่มตั้งแต่กำรสร้ำงคอนเทนต์รีวิวสินค้ำ ไปจนถึงกำรสร้ำง Traffic และไปจบที่กำรปิดกำรขำยแบบสินค้ำถึงมือผู้ซื้อบริกำรนี้ยังรองรับสินค้ำประเภท Digital Product

เช่น Voucher หรือกำรซื้อโต้ดส่วนลดต่ำงๆ ที่ไม่ต้องอำศัยกำรจัดส่งสินค้ำด้วย โดยในช่วงแรก Tellscore Shop จะเน้นกลุ่มลูกค้ำเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้ำแบรนด์แฟชั่นไทย คุณภำพที่มักพบเห็นได้ใน Instagram เนื่องจำกเป็นกลุ่มที่อยู่ในกระแสนิยมของผู้บริโภคและมีอัตรำกำร เติบโตแบบก้ำวกระโดด

ส ำหรับนักกำรตลำดหรือผู้ที่สนใจอยำกเป็นพำร์ทเนอร์กับ Tellscore สำมำรถติดต่อได้ที่ 02- 1605020 หรือดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่contact@tellscore.com และ www.tellscore.com


                                  

Tracking ยอดขำยของอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคน และสำมำรถจัดกำรรำยได้หลังกำรขำยได้ทันที ซึ่งเดิม นักกำรตลำดจะได้เห็น ผลลัพธ์ของกำรท ำรีวิวเฉพำะในส่วนของ Awareness Engagements และ Conversion ในรูปแบบ Online Traffic แต่กำรใช้ Tellscore Shop ในกำรรีวิวสินค้ำนั้นจะสำมำรถ เห็นผลลัพธ์เป็นยอดขำยที่เพิ่มขึ้นได้ทันที

รูปแบบของ Tellscore Shop สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของนักกำรตลำดที่ต้องกำรบริกำรอี คอมเมิร์ซแบบครบวงจรผ่ำนอินฟลูเอนเซอร์ เริ่มตั้งแต่กำรสร้ำงคอนเทนต์รีวิวสินค้ำ ไปจนถึงกำรสร้ำง Traffic และไปจบที่กำรปิดกำรขำยแบบสินค้ำถึงมือผู้ซื้อบริกำรนี้ยังรองรับสินค้ำประเภท Digital Product

เช่น Voucher หรือกำรซื้อโต้ดส่วนลดต่ำงๆ ที่ไม่ต้องอำศัยกำรจัดส่งสินค้ำด้วย โดยในช่วงแรก Tellscore Shop จะเน้นกลุ่มลูกค้ำเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้ำแบรนด์แฟชั่นไทย คุณภำพที่มักพบเห็นได้ใน Instagram เนื่องจำกเป็นกลุ่มที่อยู่ในกระแสนิยมของผู้บริโภคและมีอัตรำกำร เติบโตแบบก้ำวกระโดด

ส ำหรับนักกำรตลำดหรือผู้ที่สนใจอยำกเป็นพำร์ทเนอร์กับ Tellscore สำมำรถติดต่อได้ที่ 02- 1605020 หรือดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่contact@tellscore.com และ www.tellscore.com

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.