Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”ลงพื้นที่ช่วย 48 สินค้าชุมชน จาก 31 จังหวัด ขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่

img

“พาณิชย์”ลงพื้นที่ช่วย 48 สินค้าชุมชน จาก 31 จังหวัด ขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าช่วยเหลือ 48 สินค้าชุมชน จาก 31 จังหวัด ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หลังคัดมาจาก 168 สินค้า 50 จังหวัด เตรียมลงพื้นที่ติวเข้มผู้ผลิต กำหนดมาตรฐานสินค้า สร้างความพร้อมก่อนขึ้นทะเบียน ล่าสุดดำเนินการไปแล้ว 20 สินค้า 
         
นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ในปี 2564 กรมฯ มีแผนที่จะผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น หลังจากได้รับการส่งรายชื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่คาดว่าจะขึ้นทะเบียนเป็น GI จากพาณิชย์จังหวัดเข้ามารวมทั้งสิ้น 168 สินค้า จาก 50 จังหวัด และเมื่อได้ทำการคัดเลือกแล้ว เห็นว่ามีโอกาสเป็นไปได้ในการขึ้นทะเบียนเป็น GI จำนวน 48 สินค้า จาก 31 จังหวัด ซึ่งจะเดินหน้าผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนต่อไป
         
“กรมฯ จะลงพื้นที่ เพื่อไปให้คำแนะนำ ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการทั้งสายการผลิต กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการผลิต ช่วยกำหนดมาตรฐานสินค้า เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน ก่อนที่จะช่วยให้มีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ต่อไป”         

สำหรับผลการดำเนินการล่าสุด ได้ดำเนินการแล้ว 20 สินค้า 7 จังหวัด ได้แก่ น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง ปลาทูแม่กลอง และเกลือสมุทรแม่กลอง (จ.สมุทรสงคราม) ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ กระท้อนทองใบใหญ่บางเจ้าฉ่า และจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า (จ.อ่างทอง) เสื่อกกนาหมอม้า ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ (จ.อำนาจเจริญ) กล้วยตากเขมราฐ (จ.อุบลราชธานี) เนื้อโคขุนกำแพงแสน และมะพร้าวน้ำหอมสามพราน (จ.นครปฐม) สับปะรดน้ำหนาว น้ำผึ้งดอกมะขาวเพชรบูรณ์ ทุเรียนน้ำหนาว ข้าวพญาลืมแกงน้ำหนาว และลิ้นจี่ป้าชิดเขาค้อ (จ.เพชรบูรณ์) และมะขาวหวานศรีภักดี กล้วยหอมทองหนองบัวแดง และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น (จ.ชัยภูมิ)
         
นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับจังหวัด หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน GI โดยจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน GI รวม 6 สินค้า จาก 5 จังหวัด ได้แก่ ดินสอพองลพบุรี จ.ลพบุรี เกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน จ.น่าน ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา จ.ยะลา ไชโป้วโพธาราม จ.ราชบุรี ปลาทูแม่กลอง และเกลือสมุทรแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 
         
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 151 สินค้า แบ่งเป็น GI ไทย จำนวน 134 สินค้า และ GI ต่างประเทศ จำนวน 17 สินค้า สินค้าใหม่ที่ขึ้นทะเบียนล่าสุด 2 สินค้า ได้แก่ ส้มแม่สิน จ.สุโขทัย และข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ และได้ตั้งเป้าปี 2564 จะมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI อย่างน้อย 18 สินค้า 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.