Header Ads

Header ADS

มช. ผุดไอเดีย นำฟางข้าวขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ สู่นวัตกรรมพร้อมใช้ หนุนอุตสาหกรรมเกษตรแบบยั่งยืน


 มช. ผุดไอเดีย นำฟางข้าวขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ สู่นวัตกรรมพร้อมใช้ หนุนอุตสาหกรรมเกษตรแบบยั่งยืน


ฟางข้าวเป็นผลพลอยได้จากการทำนา ซึ่งในปี หนึ่ง ๆ พบว่า มีฟางข้าวปริมาณ 20ล้านตัน/ปี จากแนวคิดของทีมอาจารย์นักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย ที่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับชุมชนเกษตรกรที่ปลูกข้าว นำฟางข้าวไปทำเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภท จาน ชาม มีคุณสมบัติพิเศษคือเข้าไมโครเวฟได้ กันน้ำได้ และเป็นมาตรฐานของ Food Grade กระบวนการผลิตแบบ Green Process คือ กระบวนการที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ซึ่งในอนาคตสามารถต่อยอดนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เปลือกข้าวโพด ใบสับปะรด แกนกันชง มาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ได้เช่นกัน อีกทั้งแนวทางการนำร่องในพื้นที่.แม่แจ่ม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการทำนาปลูกข้าวจำนวนมาก รองรับต่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมในอนาคต ด้วยเทคโนโลยีองค์ความรู้ของทีมนักวิจัยที่ถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.