นอ.เอ็มโอยู ทีโอที พัฒนาระบบสื่อสารความเร็วสูง ดันทุกนิคมฯใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์ทุกการลงทุน! - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นอ.เอ็มโอยู ทีโอที พัฒนาระบบสื่อสารความเร็วสูง ดันทุกนิคมฯใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์ทุกการลงทุน!


กนอ.เอ็มโอยู ทีโอที พัฒนาระบบสื่อสารความเร็วสูง ดันทุกนิคมฯใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์ทุกการลงทุน!
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการวางระบบสื่อสารความเร็วสูง (Fiber to The Factory) ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาและเตรียมให้บริการด้านระบบโครงข่ายโทรคมนาคมในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G สำหรับเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ-นักลงทุนที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม โดยนายสุริยะฯ กล่าวว่า ด้วยพฤติกรรมของนักลงทุนใน ยุค“New Normal”ที่นิยมสืบค้นข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิต การบริหารคลังสินค้า หรือการบริหารข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การบริการด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน และระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น โดยรูปแบบของการสื่อสารในลักษณะเช่นนี้จะนำไปสู่การตัดสินใจของนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้าใจสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ดังนั้น ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศและความต้องการของนักลงทุน


นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดนโยบายที่ชัดเจนด้านส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศด้วยการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นเครื่องมือในการให้บริการระบบสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง โดยในปี 2564 กนอ.มีแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G โดยจะนำร่องในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินงานเอง 14 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรม 1 แห่ง ตั้งเป้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสาร โดยการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับ IoT (Internet of Things : อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) มาใช้ในการประกอบกิจการ และช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งสามารถให้บริการระบบสาธารณูปโภคต่างๆของนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและนักลงทุน

นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจดิจิทัลและผลิตภัณฑ์  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางการให้บริการโทรคมนาคมภายในนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 14 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรม 1 แห่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้เป็นศูนย์กลางของนิคมอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากล  สามารถรองรับภารกิจด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นภาคส่วนที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยทีโอทีพร้อมนำศักยภาพบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่ดีที่สุด ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มาสนับสนุนภารกิจการพัฒนาของ กนอ.โดยการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนิคมอุตสาหกรรม รองรับแนวคิดการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และนักลงทุน ด้วยโครงการวางระบบสื่อสารความเร็วสูงด้วย Fiber to The Factory

โครงการวางระบบสื่อสารความเร็วสูง (Fiber to The Factory) ระหว่าง กนอ.กับทีโอที มีแนวทางบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและนักลงทุนได้อย่างรวดเร็ว มีการวางแผนการจัดการความเป็นระเบียบในการเดินสายนำสัญญาณภายในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและนักลงทุนมั่นใจในศักยภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของ กนอ.และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของประเทศได้ต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad