Header Ads

Header ADS

TMILL รับรางวัล “Sustainability Disclosure Acknowledgement” ปี 63

 


TMILL รับรางวัล “Sustainability Disclosure Acknowledgement  ปี 63

 

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ  เป็นตัวแทนบริษัทฯ   เข้ารับรางวัลกิตติกรรมประกาศSustainability Disclosure Acknowledgement ในพิธีมอบรางวัล Sustainability  Disclosure Awardประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน   เมื่อวันที่   22 ธันวาคม 2563   ที่ผ่านมา



ทั้งนี้ รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานการแห่งความยั่งยืน หรือรูปแบบอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมกัน

อนึ่ง สถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 34แห่ง ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 42 แห่ง และกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 20 แห่ง รวมทั้งสิ้น 96รางวัล


         สำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ใช้เกณฑ์ 3 ด้าน ที่อ้างอิงจากCeres-ACCA* ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของเนื้อหาน้ำหนักคะแนน 45%ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 35% ด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) เนื้อหา น้ำหนักคะแนน 20%ตามลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.