Header Ads

Header ADS

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้แจงกระบวนการเกี่ยวกับการปรับหลักเกณฑ์การจัดทำดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้แจงกระบวนการเกี่ยวกับการปรับหลักเกณฑ์การจัดทำดัชนี

 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวคิดในการปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคำนวณดัชนี เพื่อให้ดัชนีสามารถสะท้อนสภาพการณ์ตลาดได้ดีมากขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกับสากล ด้วยแนวทางการใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วย Free Float (Free Float Adjusted Market Capitalization) นั้น ในการดำเนินการนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการศึกษารายละเอียดของแนวทางการดำเนินงาน ผลกระทบ และกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (transition) จากนั้นจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียน และสถาบันตัวกลาง เพื่อนำมาปรับปรุงข้อเสนอก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ลงทุนติดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.