Header Ads

Header ADS

ฮ่องกง - ไทย ร่วมลงนามข้อตกลงเปิดการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างกันภายใต้กรอบ HK-TH MRF

ฮ่องกง - ไทย ร่วมลงนามข้อตกลงเปิดการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างกันภายใต้กรอบ HK-TH MRF

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ Securities and Futures Commission (SFC) ฮ่องกง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่อเตรียมเปิดการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างฮ่องกงและไทยแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในช่วงไตรมาสสองของปี 2564

โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (Mutual Recognition of Funds between Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China and Thailand : HK-TH MRF) เป็นความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างฮ่องกงและไทย รวมทั้งช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจไทยในเวทีสากล และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไทย โดยเป็นโครงการที่ใช้แนวทางการยอมรับมาตรฐานหน่วยลงทุนซึ่งกันและกัน (Mutual Recognition) ด้านกองทุนรวมเป็นโครงการแรกของไทยด้วย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “โครงการ HK-TH MRF เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างฮ่องกงและไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางความร่วมมือด้านตลาดทุนตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ร่วมลงนามไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รวมถึงเป็นผลสืบเนื่องจากการหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ ก.ล.ต. และ SFC เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยโครงการ HK-TH MRF จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงด้านตลาดทุนที่ทั้งสองหน่วยงานมีข้อตกลงร่วมกันที่จะลดระยะเวลาการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปภายในประเทศทันที โดยต้องลงทุนในกองทุนรวมที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อตกลงภายใต้โครงการ HK-TH MRF (MRF-eligible master fund) ซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนที่แต่ละหน่วยงานกำหนด ทั้งนี้ กองทุนรวมดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งโดยเร็ว (expedited review)”

นายแอชลีย์ อัลเดอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SFC ฮ่องกง กล่าวว่า “โครงการ HK-TH MRF จะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย โดยนอกจากจะเป็นการเปิดลู่ทางธุรกิจ และเพิ่มช่องทางในการนำกองทุนรวมไปเสนอขายในต่างประเทศแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแล้ว ยังทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ กองทุนรวมที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งและเสนอขายเป็นการทั่วไปจากประเทศที่กองทุนนั้นจัดตั้งขึ้น (home country) โดยมีลักษณะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ home country และข้อกำหนดเพิ่มเติมใน MoU สามารถเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนทั่วไปในอีกประเทศหนึ่ง (host country) ผ่านตัวแทนขายหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุญาตใน host country ได้ โดย ก.ล.ต. จะปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อรองรับการเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสสองของปี 2564

โครงการ HK-TH MRF เป็นอีกหนึ่งกรอบความร่วมมือที่จะอำนวยความสะดวกแก่ บลจ. ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ เพิ่มเติมจากโครงการ ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS) และ Asia Region Funds Passport (ARFP) ซึ่งประกาศใช้ในปี 2557 และ 2562 ตามลำดับ

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ HK-TH MRF ได้ที่เว็บไซต์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/MutualRecognitionFunds.aspx

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.