Header Ads

Header ADS

SMPC เป็นปลื้ม ยิ้มรับผ่านเกณฑ์คะแนน CG ระดับ "ดีเลิศ"

SMPC เป็นปลื้ม ยิ้มรับผ่านเกณฑ์คะแนน CG ระดับ "ดีเลิศ"

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC อวดศักยภาพเป็นบริษัทที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว เทียบเท่ากับระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG) ประจำปี 2563 โดย SMPC ยึดหลักการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา พร้อมให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก อีกทั้งมีการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและบุคลากร ซึ่งเป็นไปตามหลักการในการดำเนินธุรกิจที่ดี และสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายหมวด ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.