Header Ads

Header ADS

เอสซีจี ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Cement Printing

เอสซีจี ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Cement Printing ต่อยอด CPAC Solutions for Life

เอสซีจี ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Cement Printing
ต่อยอด CPAC Solutions for Life มุ่งฟื้นฟูปะการังคืนความสมบูรณ์ให้ท้องทะเลไทยที่จังหวัดพังงา

นายชนะ ภูมี  Vice President - Cement and Construction Solution Business เอสซีจี ส่งมอบวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังให้กับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังและคืนความสมบูรณ์ให้ท้องทะเลไทย ในพิธีส่งมอบวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังให้กับเครือข่ายชุมชนในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเล เขาหลัก จังหวัดพังงา จัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ต่อยอดมาจากการลงนามความร่วมมือที่เอสซีจีได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นและพัฒนาวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังด้วยนวัตกรรม 3D Printing Solution

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “จากรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จังหวัดพังงามีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 26,126 ไร่ สภาพแนวปะการังส่วนใหญ่ได้รับความเสียหาย ทั้งจากกิจกรรมของมนุษย์และโดยธรรมชาติเอง จึงตั้งใจมาลงพื้นที่ที่เขาหลัก จังหวัดพังงา เพื่อสำรวจและติดตาม แหล่งปะการังธรรมชาติและจุดจัดวางปะการังเทียม คืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศปะการังใต้ท้องทะเล หวังผลในการเพิ่มศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะการเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำระดับโลก สร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้ง เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเล ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งต้องขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งหน่วยราชการ หน่วยงานเอกชนอย่างเอสซีจี และภาคประชาชนที่มาร่วมมือกันในการฟื้นฟูแนวปะการังในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในอนาคตต่อไป”

 

นายชนะ ภูมี Vice President - Cement and Construction Solution Business เอสซีจี กล่าวว่า “เทคโนโลยี 3D Cement Printing ที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งใน CPAC Solutions for Life” ที่ทาง CPAC Construction Solution มุ่งสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย โดยได้นำเอาเทคโนโลยีขึ้นรูป 3D Cement Printing ร่วมกับการพัฒนาสูตรปูนซีเมนต์ให้เหมาะกับวิธีการขึ้นรูปวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังพัฒนาจนมีรูปทรงใกล้เคียงกับปะการังธรรมชาติ สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติใต้ท้องทะเลได้อย่างกลมกลืน เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลอีกด้วย”

CPAC Construction Solution จะยังคงต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังอย่างต่อเนื่อง เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล และพัฒนาเป็นแหล่งปะการังทดแทนสำหรับการท่องเที่ยว ลดการรบกวนปะการังธรรมชาติให้มากที่สุด โดยมุ่งมั่นที่จะร่วมผลักดันการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศให้เห็นเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.