Header Ads

Header ADS

อบรมฟรี! ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ กับห้องเรียนเคมีดาว

  


อบรมฟรี! ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ กับห้องเรียนเคมีดาว 

กรุงเทพฯ  10 มีนาคม 2564  - กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดอบรมฟรี ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้กับคุณครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ในวันที่24-25 เมษายน 2564 เวลา 8:30 – 16:30 น. ผ่านZoom Application เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทดลองเคมีแบบย่อส่วนที่สามารถนำไปต่อยอดในชั้นเรียนได้จริง  สอบถามและสมัครได้ที่doingschiences@outlook.co.th โทร. 02-611-7656 รับเพียง 100 ท่านเท่านั้น

คุณครูที่สมัครเข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบภายในวันเวลาที่นัดหมายก่อนการอบรม และเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 2 วัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง30 มีนาคม 2564 (หรือเมื่อครบจำนวน 100 ท่าน) โดยนอกจากเข้าร่วมอบรมฟรีแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านยังจะได้รับชุดอุปกรณ์ไปใช้เป็นสื่อการสอนฟรี 8ชุดการทดลอง รวมมูลค่ากว่า 4,000 บาท ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนจริงได้มากกว่า 20 ครั้ง และยังได้รับประกาศณียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร


โครงการห้องเรียนเคมีดาวก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการทดลองเคมีด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้การทดลองที่ใช้สารเคมีน้อยกว่าการทดลองแบบปกติถึง 2,000 เท่า ชุดการทดลองมีขนาดเล็ก สะดวกในการเคลื่อนย้าย มีความปลอดภัยสูง และลดของเสียที่เกิดจากการทดลอง นักเรียนสามารถลงมือทำได้ด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจ จดจำง่าย และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ยิ่งไปกว่านั้นยังได้รับการยอมรับจากยูเนสโกว่าได้ผลลัพธ์เสมือนชุดการทดลองปกติ โดยการอบรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.