Header Ads

Header ADS

สทป. ร่วมมือกับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จากัด เพื่อยกระดับการเรียนการสอนหลักสูตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน

สทป. ร่วมมือกับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จากัด เพื่อยกระดับการเรียนการสอนหลักสูตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน

 รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา คุ้มทรัพย์ รองธิการบดี   ผศ.สุเนตร มูลทา รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยสำนักงานอธิการบดี    ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จากัด ในการทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จากัด โดยนายยุทธนา อินจาปา ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทนของบริษัทร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว กับสถาบันฯ ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 

ทั้งนี้เพื่อยกระดับการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรการซ่อมบารุงอากาศยาน พร้อมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งอาจารย์และนักศึกษา และจัดอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีศูนย์สอบด้านการซ่อมบารุงอากาศยาน ภายใต้มาตรฐานท่ี EASA กาหนดให้กับผู้ฝึกอบรมอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.