Header Ads

Header ADS

DataOne Asia (Thailand) ชู ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Universal Payments

DataOne Asia (Thailand) ชู ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Universal Payments เร่งพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การให้บริการของITMX (Thailand)

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท DataOne Asia (Thailand)จำกัด ได้จัดอบรม แบบ Class room training และWorkshop ภายใต้หัวข้อ “Be a professional of Universal Payment (UP)” โดยจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง ที่เสริมให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ UP ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น รวมถึงการปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย เป็นผู้บรรยายหลัก ด้วยประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 40 ปีนั้น เป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ตรง ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพและความเชี่ยวชาญให้บุคลากรของ DataOneในด้านการให้บริการ Universal Payment ซึ่งถือเป็นการเสริมจุดแข็งให้แก่ DataOne เพื่อสนับสนุนการให้บริการของ ITMX Thailand ต่อไป

            DataOne มุ่งพัฒนาการบุคคลกรอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2019 บริษัท DataOne ได้เตรียมที่จะส่งบุคลากรไปต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี Universal Payment แต่ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้การเดินทางต้องสะดุดลง แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้แต่อย่างใด DataOne จึงเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้เป็นแบบ e-learning ในหัวข้อที่เกี่ยวกับUP อย่างครบถ้วน ซึ่งบุคลากรของDataOne ได้เรียนรู้ e-learning ด้วยตนเอง เป็นระยะเวลากว่า 1 ปี

หลังจากนั้น ในระหว่างการติดตั้งและพัฒนาระบบUP ให้กับ ITMX โดยทีมงานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งสำเร็จและใช้งานจริง ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งทีมงานของ DataOne สนันสนุนการทำงานและประสานงานระหว่างทีมงานของเจ้าของผลิตภัณฑ์และทีมงานของ ITMX ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น จึงถือเป็นการฝึกฝนแบบ On The Job Trainingให้ทีมงานได้ศึกษา เพิ่มประสบการณ์ และเพิ่มทักษะ ด้วยการร่วมในการทำงานจริง

ความสำเร็จของ “ระบบ Universal Payment” ช่วยให้ธนาคารและลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้อย่างประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของจำนวนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นในอนาคตในระบบ Bulk Payment จาก ISO 20022 สู่ระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้เห็นภาพแบบองค์รวมเกี่ยวกับระบบชำระเงินของลูกค้าและช่วยให้ลูกค้าเริ่มทำธุรกรรมในช่องทางเดิมได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ ผ่านระบบชำระเงินที่ขยายการให้บริการที่สามารถเปิดผ่านระบบ Universal Payment และได้มีการจัดเตรียมการเชื่อมต่อสู่ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM)เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยสามารถรองรับการชำระเงินจากหลายช่องทาง

 

           

เกี่ยวกับ DataOne Asia (Thailand)

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านไอซีทีแบบครบวงจรแก่กลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การธนาคาร การประกันภัย โรงพยาบาล การโทรคมนาคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนDataOne ยังได้รับมาตรฐานการให้บริการ IT Outsourcing ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงและตรงตามมาตรฐานบริหารสากล เช่น ISO 20000-1 IT Service Management และ ISO 27001 Information Security เพื่อแบ่งเบาภาระด้านไอทีขององค์กรและสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักได้

เกี่ยวกับ National ITMX

บริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินระดับชาติของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการชำระเงิน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (National ITMX) ถูกจัดตั้งขึ้น จากความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปัจจุบันธนาคารสมาชิกของ ITMX

มีถึง 33 ธนาคาร ซึ่งบริษัทดาต้าวัน ได้ติดตั้งระบบUniversal Payment ให้แก่ ITMX เพื่อรองรับระบบการชำระเงิน

ครั้งละหลายรายการ (Bulk payment) ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมตามความต้องการ

เกี่ยวกับ Universal Payment

Universal Payment เป็นระบบการชำระเงินแบบend-to-end สำหรับสถาบันการเงิน โดยสามารถทำธุรกรรมทีละรายการแบบเรียลไทม์ และทำธุรกรรมทีละหลายรายการ (Bulk payment) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ที่รวมชุดประมวลผลการชำระเงินทุกประเภท ทั้งประเภทการชำระเงิน, ช่องทางการชำระเงิน, สกุลเงินและเครือข่ายการชำระเงิน (VISA, Master Card, Diners discover, JCB, Payment Union) ซึ่งสามารถรองรับได้หลายช่องทางอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อระบบได้อย่างไร้ขีดจำกัด

เกี่ยวกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย

การศึกษา

-       วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน

-       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

-       ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สถาปนิกซอฟท์แวร์ บริษัท ไอสัปปายะ จำกัด

-       อาจารย์ประจำ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-        อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.