Header Ads

Header ADS

วิศวะมหิดล จัดโครงการ “วิศวะจิตอาสาพัฒนาทักษะวิศวกรน้อย...สู่รั้วมหาวิทยาลัย” ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

 วิศวะมหิดล จัดโครงการ “วิศวะจิตอาสาพัฒนาทักษะวิศวกรน้อย...สู่รั้วมหาวิทยาลัย” ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติรองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วย ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์อรทัย ธิมาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เป็นประธานเปิดโครงการ “วิศวะจิตอาสาพัฒนาทักษะวิศวกรน้อย...สู่รั้วมหาวิทยาลัย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านการฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์และสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้ความรู้เทคนิคการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย พร้อมไปกับเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับด้านการศึกษาสู่ยุค 4.0 ต่อไป โดยมี คุณปาริชาติ กนกนวพล เลขานุการมูลนิธิธรรมสภาบันลือธรรม มาเป็นเกียรติในงาน และ ดร.นิรุทธ์ พรมบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เรื่อง "เทคนิคการสร้างทักษะ เพิ่มพลังบวกเพื่อความสำเร็จด้วยตนเอง" ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กรุงเทพฯ


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.