Header Ads

Header ADS

ม.อ. พลิกมิติการเรียนใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  ประกาศปฏิรูประบบการเรียนรู้การสอนยุค  Covid-19 ชูแพลตฟอร์ม Hybrid learning เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ปูทางโลก Edtech ควบคู่กับการนำหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ พร้อมจัดกิจกรรมเทียบเท่าหรือทดแทนการฝึกงาน  โดยมีการวัดและประเมินผลลัพธ์สอบแบบ Formative หวังสร้างบัณฑิตก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประเทศไทยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย ควบคุมได้ยาก และได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด ซึ่งตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 
ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วางแนวทางจัดการเรียนการสอนภาคศึกษาที่ 1/2564  โดยงดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนแบบภายใต้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning)  ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning)  พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การเรียนแต่ละวิชา โดยการสอบจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น 


ขณะที่หลักสูตร ม.อ. จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และในกรณีที่มีการชะลอการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นและส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ จะยื่นขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแลและให้ส่วนงานติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ  โดยกำหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยนักศึกษาร่วมกัน เพื่อสร้างให้มีนักศึกษาจบใหม่ที่มีความพร้อมครบทุกมิติทั้งวิชาการและการเสริมสร้างทักษะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 
สำหรับเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน เช่น การปฏิบัติการในคลินิกของคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะดำเนินพิจารณาตามที่จำเป็นจริง และกำหนดแนวทางบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ นอกจากนี้ม.อ.ดำเนินการชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้นั้นจะนำเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป
 
อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า การแพร่ระบาดระลอกที่ 3 อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื้อเกิดการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด 
 
“การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ในครั้งนี้ ม.อ.มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสาน และเสริมสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการเรียนรู้ Edtech  เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน”
 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.