Header Ads

Header ADS

สนพ.จันทบุรี ฝึกอบรมและเข้าให้คำปรึกษาฯ ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

สนพ.จันทบุรี ฝึกอบรมและเข้าให้คำปรึกษาฯ ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64 สนพ.จันทบุรี ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของ หจก.เจ้าหลาวทอแสงบีช ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน หลักสูตร 36 ชั่วโมง (วันละ 6 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 23 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้1. จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ครั้งที่ 1 จำนวน 6 ชม. มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน  2. ดำเนินการเข้าให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2 แก่ หจก.เจ้าหลาวทอแสงบีช โดยในครั้งนี้เป็นการเข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ    
  • ข้อมูลสารสนเทศสำคัญ และการจัดทำรายงานปัญหา 
  • ศึกษาภาพรวมธุรกิจสำหรับการจัดทำ SWOT   
  • ศึกษาปัญหาเบื้องต้นในสถานประกอบกิจการร่วมกับพนักงาน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.