Header Ads

Header ADS

อาเซียนนัดถกแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ทบทวนการค้ารับรูปแบบสมัยใหม่

img

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เดินหน้าเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ติดตามแผนงานด้านเศรษฐกิจ ทั้งลดกีดกันการค้า ฟื้นฟูท่องเที่ยว ทบทวนการค้าสินค้ารองรับรูปแบบการค้าสมัยใหม่ เร่งหารือคู่ค้า เพื่ออัพเกรด FTA และเปิดเจรจา FTA อาเซียน-แคนาดา
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาเซียนกำหนดจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน หรือ SEOM ครั้งที่ 2/51 ในวันที่ 8-10 และ 14-15 มิ.ย.2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อเร่งรัดการทำงานตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) โดยเฉพาะประเด็นการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ซึ่งจะเน้นเรื่องการรักษาความเชื่อมโยงทางการค้าและการส่งเสริมให้สินค้าและบริการของอาเซียนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) มากขึ้น รวมทั้งจะหารือแนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจที่เป็นดิจิทัลร่วมกัน
         
ขณะเดียวกัน จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานด้านเศรษฐกิจที่บรูไน ในฐานะประธานอาเซียนผลักดันให้อาเซียนดำเนินการให้สำเร็จในปี 2564 ที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการฟื้นฟู ด้านการเป็นดิจิทัล และด้านความยั่งยืน รวม 13 ประเด็น เช่น การจัดทำเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs) ของประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 การประกาศเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา และการจัดทำกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา
         
นอกจากนี้ อาเซียนยังให้ความสำคัญกับการเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีประเด็นสำคัญ เช่น การทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (ATIGA) เพื่อรองรับรูปแบบการค้าปัจจุบันและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันมากขึ้น การปรับปรุงรูปแบบตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาให้เป็นรูปแบบเดียวกันเพื่อให้ภาคเอกชนและนักลงทุนสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์ได้
         
ส่วนในด้านความสัมพันธ์กับนอกภูมิภาค จะมีการหารือกับประเทศคู่เจรจาที่สำคัญ 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐฯ แคนาดา อินเดีย รวมถึงหารือในกรอบอาเซียนบวกสาม โดยมีประเด็นสำคัญ เช่น การทบทวนความตกลงการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย การหารือความเป็นไปได้ในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา การเปิดเสรีสินค้าเพิ่มเติมภายใต้พิธีสารยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน  
         
ทั้งนี้ การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในปี 2563 มีมูลค่ารวม 94,838.07 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกจากไทยไปอาเซียนมูลค่า 55,469.59 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่การนำเข้าจากอาเซียนมีมูลค่า 39,368.47 ล้านเหรียญสหรัฐ มีตลาดส่งออกที่สำคัญ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.