Header Ads

Header ADS

นักอรรถบำบัด – ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลอดเลือดสมอง (อาคาร 2)

                     

นักอรรถบำบัด หรือ นักกายภาพฟื้นฟูด้านการสื่อสาร (Speech-Language pathologist)ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวินิจฉัยและฟื้นฟูความสามารถในการสื่อความหมายทางภาษาและกระบวนการพูดของผู้รับริการ โดยผ่านการตรวจคัดกรองหาข้อบ่งชี้ ประเมินสภาพความผิดปกติของการสื่อสาร ทดสอบความสามารถในการสื่อสาร แยกประเภทความผิดปกติ ให้การบำบัดรักษา แก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครอบคลุม กลุ่มผู้รับบริการ

1.ความผิดปกติของภาษาและการพูดเนื่องจากพยาธิสภาพทางระบบประสาท (Neurological Communication Disorders)   – ภาวะความบกพร่องทางการสื่อความ (Aphasia)
2.จังหวะการพูดผิดปกติ (Fluency Disorders)
3.เสียงผิดปกติ (Voice Disorders)
4.พูดไม่ชัด (Articulation and Phonological Disorders)
5.ภาษาและการพูดผิดปกติในผู้ป่วยที่มีปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft lips and cleft palate)
6.ความผิดปกติในด้านอื่นๆ เช่น พัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า ความผิดปกติด้านการเรียนรู้ (Learning Disabilities)

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลอดเลือดสมอง (อาคาร 2) Tel: 02-412-0999, 064-249-6818แผนกกายภาพบำบัด (อาคาร 2) Tel : 095-579-7364บริการทุกวัน 8.00-18.00 น.  

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.