Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”จับมือ “เกษตร ผู้ผลิต ผู้ค้า” ขายปุ๋ยราคาถูก 84 สูตร รวม 2 แสนตัน

img

กรมการค้าภายในจับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้า การผลิต และนำเข้า จัดโครงการขายปุ๋ยราคาถูกปริมาณ 2 แสนตัน รวม 84 สูตร ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น เผยราคาจะถูกลงกว่าท้องตลาดกระสอบละ 20 บาท ซื้อได้ผ่านสหกรณ์ และสถาบันการเกษตร
         
ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำโครงการลดราคาปุ๋ยเพื่อบรรเทาต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และยังได้ขอความร่วมมือสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ผลิตและนำเข้าแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมี 19 ราย ลดราคาจำหน่ายปุ๋ยที่ได้รับความนิยมรวม 84 สูตร เช่น สูตร 46-0-0 สูตร 16-20-0 สูตร 21-0-0 และสูตร 15-15-15 ผ่านสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยกระสอบละ 20 บาท เป้าหมาย 208,411 ตัน ซึ่งจะดำเนินการให้ครบเป้าหมายภายในสิ้นเดือนส.ค.2564
         
“ที่ผ่านมา ราคาปุ๋ยในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้น หลังจากวัตถุดิบแม่ปุ๋ยยูเรีย แม่ปุ๋ยฟอสเฟต และแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม รวมถึงปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป ที่ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีการปรับราคาสูงขึ้น หลังความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในต่างประเทศขยายตัว กระทรวงพาณิชย์จึงดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร”ร.ต.จักรากล่าว
         
ร.ต.จักรากล่าวว่า การดำเนินงานในรอบที่ 1 ได้เชื่อมโยงจำหน่ายผ่านสถาบันเกษตรกร 97 แห่ง รวม 591,940 กระสอบ หรือ 29,597 ตัน แบ่งเป็นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 85 แห่ง ยอดรวม 587,980 กระสอบ หรือ 29,399 ตัน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ 12 แห่ง ยอดรวม 3960 กระสอบ หรือ 198 ตัน ซึ่งสามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 11.8 ล้านบาท โดยสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
         
นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีมาตรการกำกับดูแลด้านปริมาณและราคา โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ตั้งแต่ 100 ตันขึ้นไป ต้องแจ้งปริมาณผลิต นำเข้า จำหน่าย คงเหลือ สถานที่เก็บ เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือน และผู้ผลิตจะต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่าย ส่วนผู้นำเข้าต้องแจ้งการนำเข้า ปริมาณ ราคา ยี่ห้อ สูตร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นำเข้า ตามประกาศ กกร.  
         
“หากพบว่ามีการกักตุน หรือจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย จะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด”ร.ต.จักรากล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.