Header Ads

Header ADS

กรมพัฒน์ฯ มุ่งสู่องค์กรสีขาว ประกาศยืนหยัด ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศยืนหยัด ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เดินหน้าทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร” เน้นปลูกจิตสำนึก พัฒนาเครื่องมือป้องกันการทุจริต และสร้างองค์ความรู้ มั่นใจผลักดันให้เป็นหน่วยงานสีขาว เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
         
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยถือว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาระดับสีแดงเข้มที่บุคลากรทุกคนต้องตระหนักและยึดมั่นให้หนักแน่น จึงได้กำหนดให้ปี 2564-2565 เป็นปีแห่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ที่มีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ข้าราชการและบุคลากรกรมฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้ง ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน
         
โดยภายใต้โครงการดังกล่าว ได้กำหนด 3 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกรมฯ ประกอบด้วย 1.ปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของบุคลากร 2.พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ 3.สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรและเครือข่ายกรมฯ
         
“ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ จะเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมฯ เป็นสำคัญ เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวปฏิบัติที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และยังจะปลูกจิตสำนึก ยึดถือผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก ให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหารถึงระดับปฏิบัติการ รวมถึงพนักงานราชการและลูกจ้าง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะทำให้กรมฯ เป็นหน่วยงานภาครัฐสีขาวที่ปราศจากการคอร์รัปชัน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนในการเข้ามารับบริการได้เป็นอย่างดี ดั่งคำขวัญที่ว่า ยึดมั่นภารกิจ สุจริตต่อหน้าที่ รวมพลัง DBD ต่อต้านคอร์รัปชัน”นายทศพลกล่าว
         
นอกจากนี้ กรมฯ จะติดตาม สอดส่อง ดูแลให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน โดยผู้ที่พบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่กรมฯ สามารถแจ้งเป็นจดหมายปิดผนึกมาได้ที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ อีเมล :anticorruption@dbd.go.th โดยข้อความและชื่อผู้แจ้งเบาะแสจะปกปิดเป็นความลับ
         
ขณะเดียวกัน ได้จัดทำคลิปไวรัล “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” (ชมคลิปhttps://youtu.be/dp0JMgzxccU) เพื่อปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นความรู้สึกด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ และส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ประเทศล้าหลังและไม่พัฒนา โดยเห็นว่า ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันได้ ด้วยการไม่สนับสนุนให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน คอยสอดส่องดูแลและเป็นกระบอกเสียงแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดยับยั้งไม่ให้การทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐกระจายตัวออกไปในวงกว้าง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.