Header Ads

Header ADS

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม มุ่งขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม มุ่งขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  และช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ตามภารกิจของกรม 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม (เดือนกรกฎาคม2562 - ปัจจุบัน) ซึ่งมีผู้บริหารทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำโดย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ พันตำรวจตรี ยุทธนา  แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมประชุม ผ่านทางออนไลน์ระบบCisco Webex Meetings

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มีการนำเสนอเบื้องต้นในประเด็นผลการดำเนินงานที่สำคัญ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 2) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และ 3) การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษชนแห่งชาติ ดำเนินการรวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.