Header Ads

Header ADS

ดีป้า จับมือ เทคซอส เปิดตัวโครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 ติดปีกดิจิทัลสตาร์ทอัพ


ดีป้า จับมือ เทคซอส เปิดตัวโครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 ติดปีกดิจิทัลสตาร์ทอัพ พัฒนาโซลูชันตอบโจทย์พื้นที่ ยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่

13 กรกฎาคม 2564, กรุงเทพมหานคร- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผนึกความร่วมมือกับเทคซอส เปิดตัวโครงการ depa Smart City Accelerator Program BATCH 2 คัดเลือกดิจิทัลสตาร์ทอัพลงพื้นที่ทำงานร่วมกับ ผู้แทนเมือง เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ ก่อนพัฒนาโซลูชันตอบโจทย์ของพื้นที่อย่างตรงจุด ขับเคลื่อนสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของภาคประชาชนตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับองค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงโอกาสอันดีในการต่อยอดธุรกิจต่อไป


ผศ.ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ ดีป้าเปิดเผยว่า ตามที่ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ในฐานะประธาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ มอบหมายให้ ดีป้า เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ดีป้า โดยสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัดผู้นำด้านเทคโนโลยีและชุมชนดิจิทัลสตาร์ทอัพระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินโครงการ depa Smart City Accelerator Program BATCH 2 หลังประสบความสำเร็จอย่างมากกับ depa Smart City Accelerator Program ในปี ที่ผ่านมา

“depa Smart City Accelerator Program ถือเป็นโครงการแรกในภูมิภาคอาเซียนที่เชื่อมโยงดิจิทัลสตาร์ทอัพ เข้ากับความต้องการของเมือง โดยในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพ จำนวน 25 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ก่อนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับผู้แทนเมือง เพื่อรับฟังปัญหา ความ ต้องการ และหาแนวทางการแก้ไข โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกพัฒนาขึ้นและผ่านการทดสอบความเป็นไปได้จริง (Proof of Concept: POC) มาประยุกต์ใช้อย่างตรงจุดใน 5 พื้นที่ของเมืองที่ได้รับการประกาศและเห็นชอบมอบตราสัญลักษณ์ เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประกอบด้วย พื้นที่สามย่าน กรุงเทพมหานครวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดภูเก็ต เพื่อทำให้เมืองมีความน่าอยู่ ปลอดภัย มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรองรับชีวิตวิถี ใหม่ (New Normal) หลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย ก่อนก้าวสู่การเป็นเมือง อัจฉริยะน่าอยู่อย่างเป็นรูปธรรม” ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า กล่าวด้าน นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งเทคซอส กล่าวว่า โครงการ depa Smart City Accelerator Program BATCH 2 จะช่วยสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ดีให้กับดิจิทัลสตาร์ท อัพที่เข้าร่วมโครงการผ่านการปฏิบัติจริงตามหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่ร่วมพัฒนาเมือง นอกจากนี้ยังช่วย เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ตลาดภาครัฐและภาคเอกชน เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์กับนักลงทุนและพันธมิตรทาง ธุรกิจ อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยในระดับภูมิภาคต่อไป ซึ่งทีมงาน เทคซอส หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า ความร่วมมือครั้งสำคัญจะเป็นส่วนช่วยพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของพลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ขอขอบคุณ ดีป้า รวมถึงการสนับสนุน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำให้การดำเนินโครงการราบรื่นและประสบ ความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สำหรับผลงานของดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ได้รับโอกาสทำงานร่วมกับเมืองต่าง ๆ จะถูกนำไปจัดแสดงในกิจกรรม

Demo Day และหากโซลูชันใดประสบความสำเร็จ ทีมผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท เพื่อนำไปต่อยอด ธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการเติบโตสู่ระดับสากล โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ depa Smart City Accelerator Program BATCH 2 ได้ที่www.depa.or.th หรือเพจเฟซบุ๊ก depa Thailand

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.