Header Ads

Header ADS

Dow เดินหน้าพัฒนา “แกนนำวัคซีนชีวิต” รุ่น 5 เสริมสร้างเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก

          Dow เดินหน้าพัฒนา “แกนนำวัคซีนชีวิต” รุ่น 5

เสริมสร้างเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก 

ระยอง – 20 กรกฎาคม 2564 - กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดการอบรมออนไลน์เติมความรู้ทักษะสมอง EF” Change Agent รุ่นที่ 5 ภายใต้โครงการ “ดาว – อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ด้วยการอบรมแบบ Live Blended Participatory (LB-PL) ผ่านระบบ Zoom ให้กับครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรด้านการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และเขต 2 จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายในการนำองค์ความรู้ทักษะสมองเพื่อความสำเร็จหรืออีเอฟ (Executive Functions) มาเป็นรากฐานในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในจังหวัดระยองให้เป็นพลเมืองคุณภาพ ลดปัญหาสังคม รวมถึงแนะนำการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการจัด Home-based Learning เพื่อให้คุณครูมีการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้มีกิจกรรมที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายและเกิดทักษะอีเอฟในขณะเดียวกัน ซึ่งจะเป็นกลไกเสริมสร้างความเข้มแข็งและร่วมกันขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ปัจจุบันโครงการมีแกนนำวัคซีนชีวิต (Change Agent) ทั้งสิ้นแล้วกว่า 1,300 คน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก อนุบาลเอกชน และโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวนกว่า 200 แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ

นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่าการพัฒนาให้เด็กมีทักษะความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา วางแผน ควบคุมอารมณ์ คิดสร้างสรรค์ ถือเป็นสิ่งสำคัญและควรส่งเสริมตั้งแต่ปฐมวัย เด็กปฐมวัยอะไรก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา ครูต้องเข้าใจพัฒนาการกระบวนการทักษะสมองของ EF ว่าทำอย่างไรให้ EF เด็กทำงาน การอบรมในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยครูในการจัดระบบความคิด และวิเคราะห์ เพื่อออกแบบการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการสร้างประสบการณ์ที่มีค่าในช่วงปฐมวัยจะเป็นต้นทุนในการส่งเสริมเด็กให้เด็ก ๆ สามารถเผชิญกับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป


โครงการ “ดาว – อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2559 ซึ่งปัจจุบันได้สร้าง ‘แกนนำวัคซีนชีวิต (EF Change Agent)’ ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง ตำบลมาบตาพุด เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลทับมา และเทศบาลตำบลเนินพระ โดยแกนนำวัคซีนชีวิตส่วนหนึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเป็น “แกนนำวัคซีนชีวิตต้นแบบ (EF Facilitator)” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาแกนนำวัคซีนชีวิตเพิ่มเติมในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดระยอง ทั้งนี้ ทีมแกนนำวัคซีนชีวิตทั้งหมดได้ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมอีเอฟในชุมชนให้กับเด็กและผู้ปกครองแล้วกว่า 10,000 คน ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ความเข้มแข็งของชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างเมืองระยองให้เป็นต้นแบบจังหวัดแห่งความสุขอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.