Header Ads

Header ADS

รักษามะเร็ง "ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง" เพิ่มประสิทธิภาพการรั กษาและคุณภาพชีวิต

 รักษามะเร็ง "ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพการรั                                    กษาและคุณภาพชีวิต

การรักษามะเร็ง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความพร้อมของ "สภาพจิตใจผู้ป่วยนำไปสู่ "วามร่วมมือในการรักษา และเป็น "หัวใจสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งในทุกระยะมักเกิดอาการทางด้านจิตใจ และอารมณ์ได้หลากหลายพร้อม ๆ กัน อาการที่พบบ่อยคือ การกลัว การไม่เชื่อ การปฏิเสธ การโกรธ การสูญเสีย การรู้สึกผิด การวิตกกังวล การเศร้าหมอง หรือการซึมเศร้า โดยอาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทุกราย ซึ่งนับเป็นเรื่องปกติที่ญาติและผู้ดูแลต้องทำความเข้าใจ และดูแลเอาใจใส่ เพื่อก้าวสู่ภาวะการปรับตัว แต่หากผู้ป่วยไม่สามารถปรับตัวได้ อาการต่าง ๆ เหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ กลายเป็นอุปสรรคในการรักษา 

 


การสร้างพื้นฐานดูแลสุขภาพองค์รวม พร้อมกับกระบวนการรักษามะเร็ง ต้องคำนึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยซึ่งพวกเขาจะต้องสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยนายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิด เผยว่า โรงพยาบาลเน้นแนวทางการรักษาแบบ "ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางจากมิติภายในไปสู่มิติภาพนอก เน้นความเข้าใจ ความต้องการของผู้ป่วยอย่างแท้จริง เพื่อการมีสุขภาพจิตใจที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมเข้าสู่กระบวนการรักษา ภายใต้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ใน มิติ ซึ่งประกอบด้วย

 

·      จิตวิญญาณ การมีความสุขที่เกิดจากความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ความเชื่อต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตใจ

·      จิตปัญญา การเปิดกว้างด้านความคิด และประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับตัวเองในด้านต่าง ๆ 

·    สังคม ความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข ภายใต้เกณฑ์ของสังคม

·      สุขภาพจิต การสร้างสภาวะของจิตใจที่มีความสดชื่น แจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงเป็นปกติ  สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  ได้ดี  สามารถเผชิญกับปัญหา และพร้อมรับมือได้ โดยปราศจากความขัดแย้ง หรือความสับสนภายในจิตใจ

·    สุขภาพกาย การดูแลให้ร่างกายแข็งแรง พร้อมภาวะของร่างกายที่ระบบต่าง ๆ สามารถทำงานได้เป็นปกติ ความคู่กับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาทิ นอนหลับอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารมีประโยชน์ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น 
ทั้งนี้ “กายต้องตรงจุด ใจต้องดูแล” เป็นแนวคิดหลักของโรงพยาบาลชีวามิตรา ในการดูแลผู้ป่วย โดยคำนึงเสมอว่าการรักษาโรคมะเร็งควรให้ความสำคัญต่อ "สภาพจิตใจหนึ่งในสุขภาพองค์รวม ด้วยความพร้อมจากภายใน นำไปสู่การวางแผนแนวทางการรักษาร่วมกันระหว่างทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย โดยพิจารณาบริบทแวดล้อมของผู้ป่วยแบบรอบด้าน ทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อม สภาพที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน สถานะด้านสังคม เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ อาชีพ สถานภาพที่เกิดจากการเป็นสมาชิกในครอบครัว และสถานะทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงความคิดเห็นของคนในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด เพื่อหาความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยมาประกอบการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะบุคคล โดยมีการประชุมครอบครัว (Family Meeting) 30 – 60 นาที ทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินการรักษา และปรับแนวทางการรักษาตามความเหมาะสม การประชุมทีมแพทย์ (Tumor Conference) เพื่อประเมินการรักษาเชิงรุก

 

จากข้อดีของการรักษามะเร็งด้วยแนวคิด "ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนำไปสู่ประสิทธิผลที่ผู้ป่วยจะได้รับอย่างสูงสุด ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวช่วยให้ทีมแพทย์เข้าใจสภาพจริงของผู้ป่วย ส่งผลให้การวินิจฉัยทั้งโรค (Disease) และความเจ็บป่วย (Illness) ไปได้ด้วยกัน (Explore both disease and illness) และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะราย พร้อมหาแนวทางร่วมกันในการตรวจ วินิจฉัย รักษา รวมถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เปิดโอกาสให้ทั้งแพทย์และผู้ป่วยมีบทบาทร่วมกันในการดูแลสุขภาพ โดยประยุกต์ทฤษฎีทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วย 

 

พร้อมกันนี้ยังมีแนวทางป้องกันภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการรักษา เมื่อทีมแพทย์เกิดความเข้าใจในผู้ป่วยแล้วจะทำให้สามารถเยียวยา รักษา ฟื้นฟู รวมทั้งหาโอกาสสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อการวางแผนการดูแลรักษาสุขภาพในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย หากสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย ครอบครัวและแพทย์เป็นไปด้วยดี จะนำไปสู่ผลสำเร็จในการรักษา ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการรักษา โดยตั้งอยู่พื้นฐานของความเป็นจริง ร่วมค้นหาหนทางการดูแลรักษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วยร่วมกันอย่างมีความสุขได้ แม้ต้องสู้กับโรคร้าย

 

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา มุ่งมั่นดูแลรักษาผู้ป่วยทุกรายด้วยใจ ย้ำแนวคิด “กายต้องตรงจุด ใจต้องดูแล”มีจุดมุ่งหมายของการรักษาโรคมะเร็ง ไม่เพียงหวังผลเพียงประสิทธิภาพในการรักษา แต่ยังมุ่งลดผลข้างเคียงด้านการรักษา เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งวันนี้และในอนาคต

 

#####

 

 

เกี่ยวกับโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราเป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนื ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี “ชีวามิตรา” แปลว่าเป็นมิตรกับทุกชีวิตยึดหลักดำเนินงานด้วยมิตรภาพ ผ่านการมอบสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษา เพื่อสร้างคุณค่าชีวิตที่ดีกว่าเดิม พร้อมปรัชญาการดำเนินงานที่เอาใจใส่ เป็นมิตรกับทุกชีวิตอย่างแท้จริง ดังนิยามกาย...ต้องตรงจุด” “ใจ…ต้องดูแล” ภายใต้แนวคิด NEW POSSIBILITY OF CANCER TREATMENT” ทุกโอกาสคือความเป็นไปได้ในการรักษา

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.