Header Ads

Header ADS

พฤกษา และ รพ.วิมุต ผนึก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมองค์กรพันธมิตรรวม 18 แห่ง ดันอารีย์เป็นย่านนวัตกรรมเอไอแห่งแรกในไทยพฤกษา และ รพ.วิมุต ผนึก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


พร้อมองค์กรพันธมิตรรวม 18 แห่ง ดันอารีย์เป็นย่านนวัตกรรม


เอไอแห่งแรกในไทย   

 พฤกษา โดย นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (แถวล่างสุด คนที่ 2 จากขวา)  และ โรงพยาบาลวิมุต โดย นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุตโฮลดิ้ง จำกัด (แถวบนสุดคนที่ 2 จากขวา) ลงนามในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District) ของประเทศไทย นฐานะสมาชิกของย่านอารีย์  ร่วมกับ  ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (แถวบนสุดคนที่ 3 จากขวา)     พร้อมเครือข่ายพันธมิตรรวมทั้งหมด 18 องค์กร นำโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรอื่นๆ อาทิ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารออมสิน  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นต้น เพื่อร่วมกันพัฒนาย่านอารีย์ให้เป็นพื้นที่ย่านนวัตกรรม (Innovation District) โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษด้านนวัตกรรม (Special Economic Zone for Startups)  พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต พร้อมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม ระหว่างสมาชิก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI), หุ่นยนต์ (Robotic) และ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Immersive Technology)

การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อน และยกระดับย่านนวัตกรรมอารีย์ให้


ก้าวไกลไปอีกขั้นในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด


 “พฤกษาใส่ใจ..เพื่อทั้งชีวิต  Tomorrow. Reimagined ที่มุ่งตอบโจทย์และสร้าง


ความสุขเพื่อการใช้ชีวิตวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้นของทุกคน ตามคำมั่นสัญญาว่า พฤกษา


ไม่หยุดที่จะคิดสร้างสรรค์ และออกแบบการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นที่ให้ทั้งคุณภาพชีวิต


ที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.